Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Storken

Vi på förskolan Storken arbetar med barnen i centrum och anser att barnens utveckling skall ske i samverkan med hemmet.

Förskolan är till för alla barn, oavsett behov. Förutom att du som förälder skall vara trygg i att det finns kompetent och utbildad personal, har förskolan en rad stödfunktioner för att hjälpa barnets positiva utveckling. 

Vi tror på att vara medforskare! Tillsammans upptäcker vi och lär oss av varandra. Barnens tankar och idéer ska genomsyra verksamheten. Pedagogerna tar tillvara på varandras kompetenser.

Verktyg

Förskolan Storken arbetar aktivt med verktyg av olik slag för att möjliggöra, synliggöra och underlätta arbetet efter läroplanen(Lpfö18).

Det innebär bland annat arbete med dokumentation med Ipad eller kamera i både bild och film eller genom textverktyg såsom TRAS.  Genom arbetet med dessa verktyg i barngrupperna, kan vi löpande utvärdera och reflektera över barnens utveckling och anpassa verksamheten efter deras behov.

Som förälder äger du dokumentationen om ditt barn och du kommer att tillfrågas om huruvida ditt barn får synas på dokumentationer i ord eller bild. När ditt barn slutar på förskolan, får ni möjlighet att ta hand om den samlade dokumentationen runt ditt barn. Det kommer att vara ett axplock av ditt barns tid på förskolan och har inriktningen "utveckling".