Kontakt

Programansvariga yrkesintroduktion
Daniel Gothnier
Tel: 070-083 26 15
E-post: daniel.gothnier@gotland.se

 
Programansvarig språkintroduktion
Ann-Marie Engström
Tel: 070-788 77 64
 
Programansvarig individuella alternativet
Magnus Smitterberg
Tel: 070-471 74 90
Studie- och yrkesvägledare

Arne Höglin, ansvarig för yrkesintroduktion och språkintroduktion
Tel: 0498-26 34 95
E-post: arne.hoglin@gotland.se

Anita Hansson, ansvarig för individuella alternativet 
Tfn: 0498-26 34 92
Ansvarig rektor
Luis Barnes, biträdande rektor
Tel: 073-765 83 93
E-post:  luis.barnes@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Introduktionsprogram

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. De ska underlätta för dig att komma vidare till ett nationellt program, men också förbereda för till exempel yrkeslivet.

Vilket av de olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på. Endast programinriktat individuellt val är sökbart.

Introduktionsprogrammen har inga nationellt fastställda programstrukturer eller examensmål. Istället kartläggs dina styrkor och behov och en individuell studieplan upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare som visar vad utbildningen ska innehålla.

Följande introduktionsprogram erbjuds av den kommunala gymnasieskolan

Programinriktat val
Utbildningen ska leda till antagning på antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program och är ett sökbart alternativ. Antagning sker i mån av plats.

Du måste ha behörighet för att kunna antas till programinriktat val. Antingen behöver du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska eller matematik + fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + tre andra ämnen.

Nedanstående tre introduktionsprogram är inte sökbara och har heller inga behörighetskrav.

Yrkesintroduktion
Utbildningen erbjuds i första hand till elever som vill söka till ett yrkesprogram, men inte är behörig. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda till studier på ett yrkesprogram. Elever inom särskolan har möjlighet att genomgå yrkesintroduktion om de bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. 

Individuellt alternativ
Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov under 1-3 år. Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som saknar behörighet till yrkesprogram. Elever från grundsärskolan ska erbjudas individuellt alternativ om de vill det och om de bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. Antagning sker löpande.

Språkintroduktion (language introduction) 
Ska ge elever som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkten på svenska för att kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Utbildningen på språkintroduktion ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. För de som är asylsökande eller papperslösa gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyller 18 år.

Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven inte har godkända betyg i. Innan skolan planerar hur undervisningen ska gå till görs en ordentlig kartläggning av elevens kunskapsbakgrund.

Languageintroduction is for pupils in the upper secondary school who have recently arrived to Sweden and don’t have the passing grades required to enter a national programme and need to learn swedish. You find more information about lagugeintroduction and other introductory programmes on your right. If you have specific questions about languageintroduction, please contact us.

Har du frågor om introduktionsprogrammen?
Kontaktuppgifterna hittar du på denna sida under "Kontakta oss". Handlar det om elev i grundskolan, kontakta någon av högstadieskolornas studie- och yrkesvägledare. Klicka på rubriken "Studie- och yrkesvägledning" så hittar du kontaktuppgifterna där.