Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på telefon
0498-26 90 00 (vxl) eller via e-post:

Övergripande studierektor AT/ST-läkare:
Joakim Samuelsson
E-post: joakim.samuelsson@gotland.se

AT-chef:
Jens Eriksson
E-post: jens.eriksson@gotland.se

Facklig företrädare Gotlands Yngre Läkares Förening (GYLF):
Gustaf Rosin
E-post: gustaf.rosin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Operation

Upplägg AT på Gotland

AT-tjänstgöringen inleds med en allmän introduktionsvecka. Då presenteras allt vad en AT-läkare kan behöva veta av medicinska och administrativa fakta för att börja verka som en betydelse medarbetare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) Region Gotland. Ordningsföljden av placeringarna nedan kan variera.
Exempel på allmän introduktionsvecka

Opererande specialiteter 6 månader
Blocket inkluderar allmän kirurgi, ortopedi, urologi och 2 veckors anestesi. Det finns även möjlighet till 1-2 veckors valfri placering inom annan kirurgisk specialitet t ex ÖNH, Gyn, Röntgen, Onkologi mm. De frivilliga placeringarna sker i samråd mellan AT-läkare, studierektor och schemaläggare.Under den första tjänstgöringsveckan ges undervisning i handläggning av patienter med kirurgiska och ortopediska tillstånd på akutmottagningen. Primärjouren på kirurgen sköter även akuta fall på ögon- och öronfall, tillsammans med respektive bakjourskedja.
Exempel på kirurgintroduktionsvecka

Invärtesmedicinska specialiteter 6 månader
I detta block ingår obligatoriskt 2 veckor på Infektionskliniken med tillhörande lungmedicin samt möjlighet till 1-2 veckors frivillig placering inom annan medicinsk specilalitet t ex Barn, Hud, Rehab mm. Blocket inleds med en veckas introduktion till klinikens rutiner samt handläggandet av akuta medicinska tillstånd. Primärjouren på medicin handhar även infektionspatienter och barn, tillsammans med respektive bakjourskedja. 
Exempel introduktion medicin- och rehabkliniken

Psykiatri 3 månader
Psykiatriblocket inkluderar 1 veckas BUP-placering. Introduktion sker även under den första veckan. Primärjouren har beredskap i hemmet med bakjourstöd.
Exempel på introduktionsvecka psykiatri

Allmänmedicin 6 månader
De sista 6 månaderna av AT fullgör du på en av vårdcentralerna i Hemse, Roma, Slite, Klintehamn eller Visby. Du får en kortare introduktion för att komma in i arbetet och därefter fortlöpande utbildningsprogram varje vecka. Primärjouren har beredskap i hemmet med bakjourstöd.
Exempel på utbildningsprogram primärvården 2010

Handledning under AT 
Övergripande studierektor är huvudhandledare för samtliga AT-läkare.

Varje AT-grupp följs under sin tjänstgöringstid av två mentorer. Dessa är specialister i allmänmedicin respektive någon sjukhusanknuten specialitet. Handledningen är schemalagd 1 gång/månad och kan omfatta allt från diskussioner om läkarrollen till hur det känns att stå ensam på akuten.

För varje huvudavsnitt tilldelas varje AT-läkare en egen handledare och träffar denna regelbundet. Alla anställda läkare handleder i praktiska moment.

Utbildning under AT
Under hela AT hålls seminarier inom ramen för varje huvudavsnitt 1 gång/vecka.

Varannan vecka anordnas lunchföreläsningar av läkemedelskommittén för läkare i den gotländska hälso- och sjukvården.

En gång per månad träffas hela AT-gruppen under s.k. AT-dagar med APT, handledning och utbildning i övergripande utbildningsavsnitt.

AT-läkarna har 3 betalda inläsningsdagar under vardera huvudavsnitt, förutom under primärvårdsplaceringen, då det istället är avsatt två timmar per vecka samt en vecka inför AT-provet.

Varje AT-läkare har möjlighet att åka på en extern kurs samt delta i en AT-läkarstämma under sin tjänstgöringsperiod. Vi rekommenderar ATLS-kurs.

AT-chef
AT-chefen har övergripande arbetsgivaransvar för AT-läkarna. AT-chefen anställer och löneförhandlar. Arbetsgivare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) Region Gotland.

Ansvarsfördelning under AT som utbildningstjänst
Huvudansvaret för att uppnå AT-målen som berättigar till läkarlegitimation ligger på AT-läkaren själv.

Ansvaret som vilar på HSF Region Gotland som utbildningsorganisation är att erbjuda utbildning och handledning av god kvalitet så att AT-läkaren kan uppnå dessa mål.

Övergripande studierektor samt klinikernas studierektorer tillser att en god utbildningskvalitet upprätthålls.