BN § 210 VISBY SNÄCKGÄRDSBADEN 2 - Uppförande av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser

Utskrivet från: http://www.gotland.se/55932
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-10-25

BN § 210
VISBY SNÄCKGÄRDSBADEN 2 - Uppförande av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser

Ärende nr BYGG.2010.100693
Au§ 371

BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. BRF Flundreviken 4 delges byggnadsnämndens beslut.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

Bertil Eneqvist reserverar sig mot beslutet.

BEDÖMNING

Ansökan avser uppförande av ett 13 våningars höghus, anläggande av parkering samt rivning av ett äldre fritidshus vilket härrör från den ursprungliga fritidsanläggningen. De på situationsplanen markerade lägre byggnaderna i klintkanten ingår inte i bygglovansökan.

Den aktuella ansökan har granskats i förhållande till gällande detaljplan, kommunens krav på parkering för att genomföra planens ändamål, samt de generella krav som ställs på utförande av byggnaden enligt plan- och bygglagen 3 kap 1-3 §§.

Ansökan följer gällande detaljplan antagen 2000-11-27, vilken är en ändring av tidigare detaljplan från 1991 för att även möjliggöra bostäder. Byggrätten för uppförande av höghus fanns med redan i den tidigare detaljplanen men avsåg då hotell och konferensverksamhet.

Då genomförandetiden för aktuell detaljplan har gått ut så har även en granskning skett vad gäller förutsättningar för genomförandet av planens olika byggrätter, detta framför allt vad gäller de geotekniska förutsättningar. SIG (Statens geotekniska institut) har på uppdrag av sökanden tagit fram en utredning av stabilitetsförhållanden i det aktuella området. Enligt rapporten daterad 2010-06-08, bedöms höghuset ligga tillräckligt långt från släntkrönet för att stabilitetsförhållande ska bedömas som tillfredställande.

Efter den gällande detaljplanens antagande att bygglov beviljats för 3 flerbostadshus (Visby Snäckgärdsbaden 1:65) samt 9 villor (Visby Snäckgärdsbaden 1:57 – 1:62)

Utformning

Enligt plan- och bygglagen ska en byggnad placeras och utformas på ett sådant sätt som är lämpligt ur stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Under handläggning av nu aktuell ansökan har samråd skett kring utformning och placering av höghuset. Ett tidigare förslag har reviderats på så sätt att byggnaden nu har karaktären av två smala skivhus som är sammankopplade med en glasad länk/trapphus. Byggnaden har orienterats så att dess smalaste fasader vetter mot bakomliggande grannar i öster och åt strandgärdet i väster. Även dess längsta fasad har genom sin utformning fått en visuell uppdelning som sammantaget ger byggnaden en tydlig arkitektoniskt kvalitet.

X-område

I ansökan redovisas ett gång- och cykelstråk inom utpekat x-område vilket enligt detaljplanebeskrivningen är avsett att säkerställa det gångstråk på klintkanten som sträcker sig från Gustavsvik fram till campingplatsen vid Kohlens kvarn.

Parkering

Inlämnad situationsplan daterad 2010-10-12 redovisar möjliga parkeringsplatser i förhållande till den aktuella ansökan, men även i förhållande till tidigare beviljat bygglov för hotell samt senare etapper (2-3) avseende ”låghus”. Sett till det totala antalet redovisade platser och kommunens krav på 1.3 platser per lägenhet (79 platser för de nu aktuella 61 lägenheterna), så finns det inom fastigheten erforderligt antal platser för etapp 1. Dock inte för efterföljande etapp 2 och 3. En kompletterande redovisning har begärts.

Flygbuller

I gällande detaljplan framgår att hela planområdet ligger inom flygbullerstört område. Därför finns en särskild planbestämmelse om att ljudisolering skall ske, för att erhålla en så kallad dygnsekvivalentnivå på under 30 dB.

Skuggning

Sökande har redovisat solstudier som visar att fastigheterna Snäckgärdsbaden 1:60-1:62 skuggas under del av året med lågt solvinkel (augusti – april) från kl. 17.

Gemensamhetsanläggning/Rådighet över mark

Enligt gällande detaljplan är en stor del av den mark som föreslås för parkering vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar. Några gemensamhetsanläggningar har dock formellt inte bildads inom denna del av fastigheten. Tekniska nämnden uppmanas såsom företrädare för markägaren Gotlands kommun, att reglera de i planen anvisade fastighetsåtgärderna. Detta bör ske senast vid omförhandling av gällande tomträttsavtal.

Tomträttsavtal

Enligt gällande tomträttsavtal 3 § ska tomträttsinnehavaren ansvara för att söka godkännande hos kommunstyrelsen innan bygglov söks. Tomträttsavtalet är dock ett civilrättsligt avtal som inte omfattas av byggnadsnämndens prövning utifrån plan- och bygglagen och därför inte ska påverka bedömningen.

Sammanfattningsvis bedöms förslaget uppfylla planbestämmelserna i gällande detaljplan, kommunens krav på parkering samt plan- och bygglagens generella krav på byggnader.

Bygglov bör därför beviljas.

Yrkanden

Bertil Eneqvist yrkar att ansökan skall avslås.

Ordföranden föreslår att bygglov ska lämnas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och och Bertil Eneqvists yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bertil Eneqvist reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan, antagen 2000-11-27.

Enligt detaljplanen är högsta tillåtna totalhöjd 36,0 meter över nollplanet. En byggnad med en största byggnadsarea på 500 m2 får dock uppföras till högsta totalhöjden + 68,5 meter över nollplanet.

Föreslagen åtgärd överensstämmer med gällande detaljplan.

Stadsarkitektkontoret har tidigare handlagt ansökan enligt om uppförande av flerbostadshus. Ansökan inkom 2007-04-27, tre dagar innan genomförandetiden för nu gällande detaljplan gick ut. Ansökan innehöll dock inte redovisade bygglovhandlingar varför en begäran om kompletteringar gjordes 2008-05-24, i vilken framgår att kompletteringar emotses inom en månad.

Inga kompletteringar inkom varför sökande informerades om att stadsarkitektkontoret bedömer ansökan som avslutad.

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från BRF Flundreviken 4.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen tel 0498-26 90 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

Register