Kontakt

Daniel Seestrand
Enhetschef skolpsykologer
mobil: 070-447 71 64
e-post: daniel.seestrand@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykologer

Skolpsykologen är en del i elevhälsan vars främsta uppdrag är att stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Skolpsykologer ska med sin psykologiska kunskap bidra till att skapa miljöer för lärande, utveckling och hälsa.

Vi har kunskap inom bland annat utveckling- och inlärningspsykologi, kriser, normkritik, genus, grupp- och organisationspsykologi samt om olika psykiatriska svårigheter.

 

Psykologen i förskolan arbetar främst mot personalen, i stor utsträckning med konsultation/handledning och föreläsningar. På samtliga förskolor finns ett utarbetat system där man ses i barnhälsoteam en gång per termin för konsultation rörande barn de har frågor kring. Teamen består av rektor, specialpedagog samt förskolepsykolog.

 

Psykologen i skolan arbetar bland annat med att:

  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet på individ-, grupp och organisationsnivå
  • genomföra psykologiska och kognitiva bedömningar av elever för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning/konsultation till skolans personal
  • bidra med kunskap om psykiska besvär och neuropsykiatriska diagnoser
  • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling 
  • finnas som tillgång för elever och vårdnadshavare för stödsamtal/motiverande samtal angående skolsituationen.

Psykologen får främst sina uppdrag via rektor på respektive skola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barns inlärning hänvisas dessa främst till mentor/klasslärare/rektor.

 

Kontakta oss

  • Synpunkter kring psykologens insatser är en mycket viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete varpå dessa gladeligen tas emot via psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) Daniel Seestrand, daniel.seestrand@gotland.se