Kontakt

 

Hanna Britse
Hörselpedagog/sjukhuslärare
Telefon: 0498-26 34 03
E-post: hanna.britse@gotland.se

 

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Hörselpedagog Hanna Britse
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C
621 39 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hörselpedagog i Barn- och elevhälsan

Hörselpedagogens ansvarsområde är barn/elever med hörselnedsättning inom förskola, grundskola och särskola.

Jag arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag i samverkan med förskolans/skolans/särskolans personal, barn/elev och föräldrar för att underlätta och förbättra barnets/elevens möjligheter till utveckling inom förskolan/skolan.
 

Erbjuder verksamheten följande:

  • Informera lärare och annan personal om barnets/elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • Ge råd och stöd utifrån ett hörselperspektiv i den pedagogiska verksamheten i förskolan/skolan
  • Ge handledning till personal/assistent och delta i föräldrasamtal
  • Vara stöd och hjälp beträffande ljudmiljön för barn/elever med hörselnedsättning
  • Ge råd och stöd vid användandet av hörseltekniska hjälpmedel
  • Vara med vid planering inför skolstart, lärarbyte, skolbyte och stadieövergång
  • Stärka hörselmedvetenheten hos barn/elever med hörselnedsättning