Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Programpeng och interkommunal ersättning

Grundbelopp/elevpeng

Varje år beslutar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ett grundbelopp (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) för gymnasieskolans olika utbildningar. Den omfattar kostnader regionen har för per elev och program för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård och lokaler. Grundbeloppet är det som betalas ut till den kommunala gymnasieskolan och fristående gymnasieskolan på Gotland.

Skolverkets riksprislista

Skolverket beslutar om det belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola i de fall hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Dessa återfinns i den så kallade riksprislistan.

Till Skolverkets riksprislista 

Medflyttning av programpengen vid studier i utlandet

Det är möjligt att få programpengen medflyttad vid studier i gymnasieskola i utlandet. Möjligheten begränsas till att gälla heltidsstudier som omfattar minst en termin eller sex månader i svenska skolor i utlandet som erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Skolverket samt har rätt att sätta betyg. Dessutom måste eleven ifråga och minst en vårdnadshavare vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden.

Riktlinjer för medflyttning av programpeng för gymnasieskola i utlandet  ( beslutad av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-11-22).

Ansökan 

Skolverkets riksprisFrågor om grundbelopp besvaras av:

Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

Interkommunal ersättning 

Kommuner som tagit emot och antagit elever från andra kommuner får utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, s.k. interkommunal ersättning. Denna ersättning regleras i skollagen och gäller både i offentlig som privat verksamhet. 

Frågor om interkommunal ersättning besvaras av Gymnasieantagningen:
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se