Kontakt

Matilda Snoder
Familjehemssekreterare
Telefon: 0498-204921
E-post: matilda.snoder@gotland.se

Maria Forsberg
Familjehemssekreterare
Telefon: 0498-263295
E-post: maria.forsberg@gotland.se

Besöksadress: Polhemsgatan 29, Visby

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjehem

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara del av en trygg familjegemenskap, precis som alla andra barn. Därför finns familjehem av olika slag och med olika inriktningar. Familjehem är vanliga familjer som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem. Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö och ge barnet en varm känslomässig kontakt.


Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem under en längre eller kortare tid, ibland under hela barnets uppväxt. Hur länge en familjehemsplacering varar är olika men målet är att barnet ska återvända till det biologiska hemmet när det finns förutsättningar för det.


Familjehemmet stöttar barnet eller ungdomen både praktiskt och känslomässigt, till exempel i kontakten med föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning. Familjehemmet hjälper till med skolarbete, fritidsaktiviteter och i kontakter med hälso- och sjukvård.


Familjehemmet arbetar på uppdrag från socialtjänsten och får fortlöpande stöd från familjehemsteamet.
 

Alla barn har lika värde och har samma rättigheter att växa upp i en trygg miljö. Om du inte har det bra hos dina föräldrar finns det möjlighet att bo i en annan familj under en kortare eller längre period, en sådan familj kallas för familjehem.

När barn bor i ett familjehem så har de vuxna i familjehemmet ansvar för dig, tillsammans med socialtjänsten och även dina biologiska föräldrar i så stor utsträckning det är möjligt. Barn som bor i familjehem ska ha en egen särskild utsedd socialsekreterare, barnsekreterare, som ska träffa dig regelbundet utifrån dina behov. Du som bor i familjehem ska kunna prata med din socialsekreterare om hur du har det, funderingar och tankar, men även kunna vara med och planera saker som handlar om dig.

Om du bor i ett familjehem har du rätt att träffa din familj och andra viktiga personer och ha en fungerande kontakt med dem på ett sätt som är bra för dig.

Precis som alla andra barn har du rätt att få stöd och hjälp med skolan, få sjukvård som du behöver och bli behandlad som de andra barnen i familjehemmet du bor i.

BRIS
Ungdomsmottagning på nätet
Barnombudsmannen
Barnkonventionen
Inspektionen för vård och omsorg

 

Även om ditt barn bor i familjehem är du fortfarande förälder till ditt barn. Ditt barn har rätt att träffa dig under trygga förhållande för barnet. För att kontakten mellan dig och ditt barn ska bli så bra som möjligt, oavsett om barnet ska växa upp i familjehem eller komma tillbaka hem till dig, har du rätt att få stöd av socialtjänsten för att förändra ditt liv så att du kan vara förälder. Om ditt barn ska komma tillbaka hem till dig måste det finnas en plan för när det ska ske, hur det ska gå till och vad du behöver förändra för att det ska bli möjligt. Om barnet ska komma hem igen är det för att det är det bästa för barnet, inte för dig som vuxen.

När ett barn varit placerad i samma familjehem i tre år ska socialnämnden särskilt överväga om en ansökan ska göras om vårdnadsöverflyttning till familjehemmet. När socialnämnden i dessa fall gör bedömningen att barnet har sin tillhörighet och trygghet i familjehemmet och att en hemflytt till föräldrarna inte är förenat med barnets bästa.

Om vårdnaden för ett barn flyttas över till familjehemsföräldrarna har barnets föräldrar och släktingar fortfarande rätt att träffa barnet. De ska komma överens med familjehemsföräldrarna och med barnet om hur umgänget med barnet ska ordnas för att det ska vara det bästa för barnet. Du har rätt att få umgänget prövat av tingsrätten om du inte är nöjd med det. Du ska då själv anlita och bekosta ett juridiskt ombud.

Alla barn behöver kärlek, trygghet och omsorg. Men ibland händer det saker inom familjen som gör att barnet inte kan bo kvar hemma. Då behöver barnet få komma till en ny familj, ett familjehem.

Det finns många anledningar till varför ett familjehem behövs. Psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller något annat som gör att föräldrarna inte kan finnas där för sina barn. Men det kan också vara barnets eget beteende eller bekymmer. Oavsett anledning så funkar det helt enkelt inte för barnet och föräldrarna att bo tillsammans.

Oftast accepterar föräldrarna själva att barnet placeras i en annan familj. Men ibland händer det att Socialtjänsten måste omhänderta barn mot föräldrarnas vilja. De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Fast lite extra stabil. Och det finns såklart olika barn – och därför ser varje familj olika ut. Ni kan vara en eller två vuxna, från olika kulturer och sammanhang. Antingen bor ni i villa eller i lägenhet, på landet eller i stan. Det kanske finns barn i din familj sedan tidigare, dina egna, din partners eller både och.

Tålamod är en viktig egenskap för dig som familjehemsförälder. Barnet som kommer till dig och din familj bär ibland på både ilska och sorg. Dessa känslor behöver du som familjehemsförälder kunna hantera och alltid vara beredd att ge mycket kärlek, även om barnet inte ger något tillbaka. Det är därför viktigt att din familj är stabil och har möjlighet att erbjuda tid och kraft i överflöd.

Det är också viktigt att alla i familjen är överens om att ni ska öppna ert hem för ett barn till. Barnet som kommer till er behöver uppmärksamhet, tid och kärlek. Vilket påverkar alla i familjen.

Familjehemmet har aldrig ensamt ansvar för barnet. Det är många som samarbetar för att barnet ska få en så bra och trygg vardag som möjligt. När barnet flyttar in i familjehemmet görs en planering för hur samarbetet ska utformas mellan socialtjänsten, barnets föräldrar och familjehemmet.

Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem måste familjen godkännas. Det sker genom en familjehemsutredning som syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Utredningen görs av två familjehemssekreterare som träffar familjen både i familjens hem och på socialkontoret. Innan utredningen påbörjas inhämtas registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogden samt Försäkringskassan. Därefter erbjuds familjen att delta i vår grundutbildning för familjehem ”Ett hem att växa i”.

En utredning tar i regel 2-3 månader. Om det under utredningen framkommer omständigheter som gör att utredarna bedömer familjen som olämplig informeras de om varför. Familjehemssekreterarnas ställningstagande kan inte överklagas.

Mer information om bland annat familjehemsutredningar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Familjehemmet får kontinuerligt stöd och handledning av familjehemssekreterare. Socialförvaltningen är ansvarig för placeringen och skyldig att följa upp hur det fungerar för barnet. Familjehemmet får utbildning, handledning och ekonomisk ersättning för sin insats. Familjehemsteamet anordnar också träffar där familjehemmen kan mötas och lära av varandra.

Att vara familjehem är ett stort uppdrag. Ett uppdrag som kräver både tid och resurser. Därför får varje familjehem ekonomisk ersättning, på månadsbasis. Hur stor ersättningen är varierar från fall till fall och beräknas på barnets behov och ålder.

Ersättningen delas upp i två delar, omkostnad och arvode, som båda följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Landsting. Omkostnadsdelen ska täcka samtliga utgifter för det placerade barnet och arvodesdelen är den beskattningsbara ersättning familjehemmet får för uppdraget.