Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledighet

Om godtagbara skäl finns kan en elev få ledigt från skolan. Klassföreståndaren får ge elev ledigt sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet. Under ledigheten går eleven miste om undervisning. Ta därför kontakt med respektive lärare/handledare som kan ge råd om lämpligt hemarbete.

Frånvaroanmälan av elever:

Om Ditt barn inte kommer till skolan på grund av sjukdom mm, ring 38148.