Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevvård/skolhälsa

Skolhälsovård = skolsköterska och skolläkare Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård. Den fortsätter på barnavårds- centralens förebyggande arbete med hälsoundersökningar, vaccinationer och rådgivning, och är en del av skolans elevvård som skall underlätta barnens anpassning i skolmiljön och spåra eventuella miljöproblem i skolan.

Hälsobesök sker i år F, 2, , 4, 6 och 8. Vi kontrollerar då längd, vikt, syn, hörsel och rygg, samt har ett hälsosamtal. Vaccinationer sker i år 4 och 6. Vi har också regelbunden mottagning på skolan, framför allt inriktad på utredning av symptom som kan bero på skolsituationen, som magont och huvudvärk, eller andra besvär som påverkar barnets skolgång.

Vi medverkar i elevernas skolanpassning genom information till läraren, miljöanpassning, specialgymnastik, särskild matsedel och annat, och medverkar vid medicinsk studie– och yrkesorientering. För detta behöver vi uppgifter om medicinska utredningar som görs om barnet. Det gäller särskilt vid handikapp och kronisk sjukdom. Föräldrar skall ge sitt godkännande för att dessa uppgifter skall få lämnas över till oss. Skolsköterska och skolläkare har samma tystnadsplikt som övrig hälso– och sjukvårdspersonal.

Elevvård
Elever som inte fungerar i skolsituationen, får svårigheter av olika slag, inte trivs eller inte kan finna sig tillrätta i skolmiljön försöker vi hjälpa genom skolans elevvårdande verksamhet. Handledare/klassföreståndare har huvudansvaret för elevvården i sin klass, och har till sin hjälp särskild elevvårdspersonal, psykolog, kurator, läkare, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. En viktig del i elevvårdens verksamhet är rådgivning och stödjande samtal. Elever och föräldrar kan, direkt eller via klassföreståndaren, avtala tid för samtal med elevvårdspersonal, t ex kurator eller skolsköterska. Elevvårdspersonalen gör hembesök om det känns bättre att samtala i hemmiljö. Om problemen är av sådan art att skolans personal inte kan hjälpa eleven, kan de förmedla kontakt med t ex sociala myndigheter, familjerådgivning, BUP eller sjukhus .

Skolläkare:

Skolsköterska: Mikaela Larsson

Skolpsykolog: