Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark

Information till användare av E-tjänsten Grävtillstånd & TA-plan:

Från och med 1 oktober 2022 kommer vi förlänga våra handläggningstider till 4 veckor på grund av hög arbetsbelastning.

Här ansöker du om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark, och här kan du som entreprenör läsa om de uppdaterade villkoren för att få utföra gräv, mark och ledningsarbeten på Region Gotlands mark.

Innan du skickar in din ansökan ska du känna till Region Gotlands anvisningar om att gräva i gata, väg eller allmän mark: 

Att tänka på vid grävning i gata, väg eller allmän mark

Råd och anvisningar från Region Gotland, teknikförvaltningen, som är väghållare och markägare.

 • Innan arbetet påbörjas ska ansökan om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark göras och vara godkänd av teknikförvaltningen.
 • Innan arbetet påbörjas måste polisen, larmtjänst, kollektivtrafiken, renhållningen, posten och närboende informeras.
 • För grävningar i gata eller trottoar MÅSTE en TA-plan bifogas i ansökan. Mer information finns här: www.gotland.se/ta-plan
 • Sker grävningen i nära anslutning till gata och trottoar, kan trafiken komma att påverkas en TA-plan begäras.
 • Innan ingrepp görs skall säkerhetsanordningar sättas upp så att ingen skadas.
 • Kontrollera om arbetet ska ske inom vattenskyddsområde genom att gå in på karta som finns här: www.gotland.se/vattenskydd
 • Om ja, sök fram rätt vattenskyddsföreskrifter som finns på samma hemsida. Det kan finnas olika typer av restriktioner för schaktningsarbeten. Inom Visby kräver större schaktningsarbeten anmälan eller tillstånd. I äldre vattenskyddsföreskrifter anges ofta tillåtet schaktningsdjup i förhållande till högsta grundvattenyta. Inför alla grävarbeten ska maskinparken kontrolleras så att den är i gott skick. Utrustning ska finnas i maskiner för att klara eventuella läckage.
 • Befintliga kablar och ledningar får inte skadas under arbetet och kabel- och ledningsvisning rekommenderas.
 • Avstånd till kommunala VA-ledningar måste vara minst 1,5 meter.
 • Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av teknikförvaltningen.
 • Gatsten och kantsten tillhör Region Gotland och ska placeras på den plats teknikförvaltningen anvisar.
 • Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning utförs av teknikförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Om grönyta eller planteringsyta skadas ska den återställas upp till ytan. Slutlig återställning sker av teknikförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Teknikförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger.
 • När arbetet är klart ska teknikförvaltningen kontaktas för avsyning, godkännande och uppmätning av den skadade ytan. I de fall Region Gotland kräver relationsritningar ska dessa överlämnas vi detta tillfälle:
  - När ni gjort en temporär återställning måste ni klaranmäla genom att klicka på den gröna symbolen till höger om ert ärende. 
 • Allt framtida ledningsunderhåll åligger ledningsägaren.
 • Eventuella övriga tillstånd skaffas av sökanden.

Ansökan