Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark

Här ansöker du om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark.

Det går bra att bifoga kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Innan du skickar in din ansökan ska du känna till Region Gotlands anvisningar om att gräva i gata, väg eller allmän mark:

Teknikförvaltningens anvisningar:
Att tänka på vid grävning i gata, väg eller allmän mark

Råd och anvisningar från Region Gotland, teknikförvaltningen, som är väghållare och markägare.

 • Innan arbetet påbörjas ska ansökan om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark göras och vara godkänd av teknikförvaltningen.
 • För grävningar i gata eller trottoar MÅSTE en TA-plan bifogas i ansökan. Mer information finns här: www.gotland.se/ta-plan
 • Innan ingrepp görs skall säkerhetsanordningar sättas upp så att ingen skadas.
 • Kontrollera om arbetet ska ske inom vattenskyddsområde genom att gå in på karta som finns här: www.gotland.se/vattenskydd  
  Om ja, sök fram rätt vattenskyddsföreskrifter som finns på samma hemsida. Det kan finnas olika typer av restriktioner för schaktningsarbeten. Inom Visby kräver större schaktningsarbeten anmälan eller tillstånd. I äldre vattenskyddsföreskrifter anges ofta tillåtet schaktningsdjup i förhållande till högsta grundvattenyta. Inför alla grävarbeten ska maskinparken kontrolleras så att den är i gott skick. Utrustning ska finnas i maskiner för att klara eventuella läckage.
 • Befintliga kablar och ledningar får inte skadas under arbetet och kabel- och ledningsvisning rekommenderas.
 • Avstånd till kommunala VA-ledningar måste vara minst 1,5 meter.
 • Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av teknikförvaltningen.
 • Tillvarataget material tillhör Region Gotland och ska placeras på den plats teknikförvaltningen anvisar.
 • Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning utförs av teknikförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Om grönyta eller planteringsyta skadas ska den återställas upp till ytan. Slutlig återställning sker av teknikförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Teknikförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger.
 • När arbetet är klart ska teknikförvaltningen kontaktas för avsyning, godkännande och uppmätning av den skadade ytan. I de fall Region Gotland kräver relationsritningar ska dessa överlämnas vi detta tillfälle.
 • Allt framtida ledningsunderhåll åligger ledningsägaren.
 • Eventuella övriga tillstånd skaffas av sökanden.

PRISLISTA SLUTLIG ÅTERSTÄLLNING (Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex i januari 2019)

ARBETE Anm. PRIS
Gatsten yta < 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
1.392 kr/m2
1.287 kr/m2
Gatsten yta > 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
1.288 kr/m2
1.172 kr/m2
Gatsten yta < 5 m2 Storgatsten 8 037 kr/objekt
Gatsten* yta < 5 m2 Smågatsten 7.511 kr/objekt
Asfaltbetong på körbana   verklig kostnad
Asfaltbetong på gång-och cykelbana   verklig kostnad
Oljegrus på körbana   verklig kostnad
IM på körbana   verklig kostnad
Gräsyta yta < 100 m2
Gräsyta yta > 100 m2
  120 kr/m2
95 kr/m2
Planteringsyta   verklig kostnad
Kantsten Smal
Bred/Ramsten
784 kr/löpmeter
1.098 kr/löpmeter
Ränndalar 1 sten   431 kr/löpmeter
Etablering endast vid stensättning objekt inom 200 m räknas som ett objekt 1.078 kr/objekt
Osorterad gatsten** Stenen ska vara sorterad från övrigt material 523 kr/m2
Omkostnadspålägg 10%    
mervärdesskatt 25%    

* Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta gäller vid all stensättning.

** Stenen ska vara sorterad från övrigt material av schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 500 kr/m2.

Vid sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida sättningar. Prisena skall regleras årligen, i enlighet med konsumentprisindex.

 

Till webbformuläret Väg-, mark- och grävningsarbeten.