Kontakt

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektstöd

Projekt som bidrar till att uppnå målen för Gotlands regionala tillväxtpolitik kan söka projektstöd.
Stödet som Region Gotland ansvarar för består av statliga medel för regionala tillväxtåtgärder, så kallade anslag 1:1.

Vad är 1:1 anslag?

Medel för regionala tillväxtåtgärder kallas för anslag 1:1. Det är statliga medel som fördelas årsvis och används för projekt enligt förordningen (2003:596).

Med projektverksamhet menas här projektidéer med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projekten ska vara insatser som är avgränsade från ordinarie verksamhet i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

 

Ansökan är offentlig

Ansökan om projektmedel inklusive projektbeskrivning är en offentlig handling.

Vanliga frågor och svar om projektstöd

Följande kan söka projektstöd från Region Gotland:
  • statliga och kommunala myndigheter
  • lokala intressegrupper
  • samverkansbolag
  • ideella och ekonomiska föreningar

 

Enskilda företag eller privatpersoner kan inte söka projektstöd.

Projekten som ni söker stöd för ska ha en koppling till aktuella och beslutade styrdokument för Gotland. Det är en fördel om ert projekt har flera medfinansiärer.

Ansökningar kan göras löpande men tänk på att skicka in er ansökan i god tid före projektet är tänkt att starta. Att ha god framförhållning är särskilt viktigt om ni även har sökt medfinansiering från en strukturfond.

Ert medfinansieringsintyg från oss måste nämligen vara klart innan ni kan göra er EU-ansökan.

Region Gotlands stöd kan maximalt utgöra 50 % av projektets totala kostnader. Summan avgörs av projektets behov som ni tydligt beskriver i er ansökan.

Har ni annan medfinansiering så ska den utgöras av likvida medel. Egen arbetsinsats och lokaler får inte räknas som annan medfinansiering.

Beräknad handläggningstid är cirka 8 veckor om ansökan är komplett.

Om den sökta summan överstiger 8 prisbasbelopp behöver beslut tas i regionstyrelsen. Regionstyrelsen sammanträder cirka 11 gånger per år, vilket kan påverka handläggningstiden.

Beviljat projektstöd betalas ut i efterhand och mot redovisade, faktiska kostnader. Alla fakturor ska vara ställda till och betalda av projektägaren. Vid exempelvis redovisning av kostnader för resor, konferenser eller representation ska syftet anges och deltagarförteckning bifogas.

 

I beslutet om projektmedel anges när projektet ska rapportera sin status och när ni kan ansöka om utbetalning av projektets beviljade medel. För att få medel utbetalda ska projektet  redovisas i både delrapporter och i en slutrapportering.

 

Delrapporteringarna liksom slutrapporten ska innehålla en beskrivning av:

  • hur projektet har utvecklats enligt de beskrivna målen
  • vilka lärdomar som har gjorts
  • hur projektet förväntas utvecklas framåt.

Vid rapporteringen kan ni göra en ansökan om utbetalning av projektmedel utifrån projektets kostnadsredovisningar.