Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Telefon:
Städet         070-0832140
Hammaren  070-0832139

Snäckan     070-0832138
                    0498 - 26 97 49

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471


Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Historia

Bakgrunden till att Bullerprojektet startade är att man inom Gotlands kommun ville få ner sjuktalet bland personal som arbetar inom skola och fritidshem. En stor undersökning genomfördes i ett skolområde i Visby och man kom fram till att det behövdes en rejäl satsning på förebyggande hälsoarbete. Att minska bullret och skapa en bättre ljudmiljö är en del av det.

Att just vi på Myran blev valda till pilotförskola för det här projektet berodde på att Arbetsmiljöverket gjorde ett nedslag efter att ha uppmätt för höga ljudnivåer i lokalerna. Dessutom var förskolan sliten och i behov av en uppdatering. Nya ljudabsorbenter i taket blev det som vi började med och vilken skillnad det blev!l

Arbetssätt

Den viktigaste biten i arbetet med att förbättra ljudmiljön är det pedagogiska förhållningssättet. Personalen behöver kunskap och medvetenhet om ljudmiljön och hur den kan förbättras. Hur får man in ljudmedvetenhet i det pedagogiska arbetet?

På Myran arbetar man Reggio Emilia-inspirerat. Mycket av det som står i förskolans läroplan Lpfö 18 utgår från Reggio Emilias sätt att resonera Vi utgår från vår kultur, traditioner, klimat och förutsättningar. Synen på barnen och pedagogiska diskussioner är viktigt. Inom Reggio pratar man om miljön som en tredje pedagog. Det innebär hur vi tänker för att utnyttja lokalerna på det sätt som vår verksamhet mår bäst av.

För att naturligt dela upp barngruppen i de lokaler som finns och därmed minska ljudnivån, använder vi oss av ”stationer” och att få barnen att ”stanna i leken” under en viss tid. Det kan t.ex. vara en byggstation, en ritstation osv. I varje station ska materialet vara åskådligt och tillgängligt. Exempel kan vara att sortera upp legobitar efter färg och i mindre backar. Rätt belysning för aktiviteten bidrar också till en mindre stressig miljö

Material

Tack vare att vi blev pilotförskola i Bullerprojektet fick vi möjlighet att prova nya ”tysta” leksaker och möbler. Våra gamla hårda träbord och skramliga plaststolar ersattes av ”Tapiflexbord” som har en mjukare och ljuddämpande yta och lätta trä-stolar med specialtassar på benen. I kombination med ljudabsorbenter och s.k. ”acu-corners” som är ljuddämpande väggpaneler blev ljudmiljön mycket behaglig. Alla träklossar har bytts ut mot ”tysta” klossar som fungerar lika bra som vanliga byggklossar och alla bilar har mjuka gummihjul som rullar tyst. Alla avdelningar har fått stora härliga samlingsmattor som bidrar till att dra ner ljudnivån. För att ytterligare synliggöra ljudnivån har vi en ljudmätare i form av ett öra som lyser rött när ljudnivån blir för hög.