Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Telefon:
Städet         070-0832140
Hammaren  070-0832139

Snäckan     070-0832138
                    0498 - 26 97 49

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471


Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Myran

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans verksamhet bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt det förskolepedagogiska arbetssättet är pedagogik och omsorg lika viktiga, och barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

Förskolorna, Myran, Bullerbyn och avdelningen Ängen (ligger vid Lyckåker skolan) tillhör Lyckåkers förskoleområde som arbetar under en rektor. Området har nära samarbete med Lyckåkerskolan.

 

Vårt synsätt märks genom att:

Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser. Barnen blir lyssnade på och de möter ett tillåtande klimat där olikheter har ett stort värde.

Barnen lär sig av och med andra och i mötet med olika material och den pedagogiska lärmiljön. Barnens utforskande och delaktighet sitt eget lärande är av stor betydelse i vår verksamhet.

 

Vårt arbetssätt är att:

Vi utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter och vi ser oss pedagoger som medforskare. Pedagogens roll är att vara lyhörd, nyfiken, och engagerad i arbetet mot målen i läroplanen. Vi utgår ifrån en struktur av året på förskolan som är indelat i fyra perioder. Introduktionsveckor, undersökningsveckor, fördjupningsveckor och reflektionsveckor dessa bildar vårt pedagogiska år. Utformningen av vår pedagogiska lärmiljö är föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Material som finns tillgängligt för barnen i lärmiljöerna är anpassat efter ålder på barnet vilket skapar goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

 

Vårt Förhållningssätt innebär att:

Vistelsen på förskolan skall vara rolig och trygg och varje barn skall bemötas med respekt. Vi eftersträvar alltid att skapa meningsfulla sammanhang för barnen vilket är en förutsättning för att lärande skall ske. Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete, samarbete och delaktighet.

Lika viktigt som det är att ta tillvara på pedagogernas olika förmågor är det för oss att fånga barnens alla förmågor. I ett nära samspel, mellan barn och pedagoger anser vi att lärande och utveckling gynnas.