Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Avdelningen Ängen                                                                                                                        Lövängsgatan 5                                                                                                                               621 49 Visby

Telefon:
Kvisten   070-0832140

Kotten    070-0832138

Barret    070-0832139

Ängen    070-0832141

 

                    

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Biträdande rektor 
Cecilia Björlin
tfn: 0498 - 204471

Epost: cecilia.björlin@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Myran

Förskolans styrdokument

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen och har en egen läroplan. Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. 

Vi följer även utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för förskola och skola. Nedan hittar ni länk till Skolverket och Lpfö18 om ni vill läsa mer.

Vårt synsätt:

 Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser. Barnen blir lyssnade på och de möter ett tillåtande klimat där olikheter har ett stort värde.

Barnen lär sig av och med andra och i mötet med olika material och den pedagogiska lärmiljön. Barnens utforskande och delaktighet av sitt eget lärande är av stor betydelse i vår verksamhet.

 

Vårt arbetssätt är att:

 Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär för oss att när vi undervisar utgår vi ifrån barnens intressen och erfarenheter och vi ser oss pedagoger som medforskare. Pedagogens roll är att vara lyhörd, nyfiken, och engagerad i arbetet mot målen i läroplanen.

I vår undervisning arbetar vi i projektarbeten med barnen. Barnens tankar styr projektet vidare genom terminen där vi börjar i det stora för sen fördjupa oss mer inom ett ämne. 

 

Lärmiljöer

För Region Gotland är rätten till en likvärdig utbildning viktig. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn. Därför har en satsning genomförts på samtliga kommunala förskolor och skolor på Gotland. Numer är det en del av vårt arbetssätt.

Länk till dig som vill läsa mer om Tillgängliga lärmiljöer hittar du på sidan längst ner.  

Mötesplatser

Våra lärmiljöer består av olika mötesplatser där möten av skapande, kreativitet, fantasi och glädje finns. Barnens olika sätt att utforska och leka skapar mötesplatsernas innehåll. Lärmiljön ska bidra till sociala samspel som lockar till utveckling och lärande.

Utemiljö

Det finns en välplanerad gård med bra lekmöjligheter. På gården finns det både traditionella lekställningar och naturtomt. Vi har närhet till skogen och naturen som vi besöker tillsammans med barnen.

  

Läs mer om Tillgängliga Lärmijöer