Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Vitkålen

Vi arbetar åldersindelat vilket betyder att varje barn följer sin åldersgrupp genom hela förskoletiden. Pedagogerna följer också med barngruppen, vilket ger en stor trygghet. Åldersindelningen ger oss möjlighet att anpassa verksamheten till varje barns behov och att möta barnen i en utmanande och stimulerande miljö. Vi tycker det är viktigt att barnen får utforska och förstå sin omvärld med alla sinnen och med hjälp av många olika uttryckssätt.

Vår pedagogiska inriktning är inspirerad av Reggio Emilia, vilket innebär att vi arbetar projektinriktat med utgångspunkt från barnens intressen. Att lyssna på varandra och få ha inflytande är en viktig grund för demokratin.  

Vi har arbetat fram en vision och sex värdeord som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Vitkålens värdeord
Demokrati, trygghet, jämställdhet,
empati, kommunikation och lärande.

Vitkålens vision
"I samspel med samhället verkar förskolan Vitkålen för en trygg miljö där verksamheten vilar på humanismens och demokratins grund. Med hänsyn till andra och respekt för varandras olikheter växer positivt jag-starka barn till modiga, delaktiga, nyfikna, kompetenta och utforskande medmänniskor med lust till ett livslångt lärande."

Vårt arbete utgår från de mål och riktlinjer som finns formulerade i Läroplan för förskolan Lpfö18 samt Styrkort/Skolplan för BUN Gotlands kommun. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling.