Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

När barn inte kan bo hemma

Alla barn har av olika skäl inte möjlighet att bo hos sina föräldrar under uppväxten. På Gotland är det ungefär 60 barn som bor i familjehem och ca 25 ungdomar som bor på institution i ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende) eller i stödboende.

För de mindre barnen är det ofta orsaker i hemmiljön som gör att man inte kan bo med sina föräldrar. Det kan tex. bero på missbruk eller psykisk sjukdom hos föräldern. Mindre barn får nästan alltid bo i ett familjehem om inte föräldrarna kan ta hand om dem. I första hand försöker socialtjänsten hitta familjer i släkten eller i vänkretsen. Det är en stor omställning för barn att flytta till en ny familj. Det är därför viktigt att barnet får ett bra sammanhang och känner tillhörighet i den nya familjen. Det är också viktigt att det finns en plan för hur umgänget med föräldrar och övrigt nätverk skall utformas. Barnet stannar i ett familjehem tills det kan flytta hem till föräldrarna igen. Det handlar ibland om korta tider, men många barn bor i sitt familjehem tills de blir vuxna och flyttar hemifrån.

HVB-hemmen tar emot äldre barn och ungdomar som är i behov av behandling. Det kan vara ungdomar med eget missbruk och kriminalitet eller med annat destruktivt beteende. Ofta har en placering på institution föregåtts av att föräldrar, socialtjänst och andra tillsammans med ungdomen försökt hitta alternativa lösningar, men som inte varit tillräckliga för att få tillstånd en förändring.

Forskning visar att barn som bor hos släktingar i mindre omfattning riskerar att behöva byta från ett familjehem till ett annat. Därför finns det reglerat i socialtjänstlagen att i första hand söka familjehem i barnets nätverk.

Om man inte är överens

Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat