Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem

Mobilnr Skola: 070 447 77 27

Mobilnr fritids: 070 447 73 01
 

Rektor
Robert Edfelt
tfn: 0498 - 20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Adm assistent
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Utveckla språk och tanke

I Dalhem skola har språket stor betydelse.

  • Från förskoleklass till årskurs 6 utmanas och tränas eleverna i att tänka själva och att våga uttrycka sina tankar. Bland annat genom ” klassens ring” då eleverna sitter tillsammans i en ring och samtalar om känslor och relationer. I klassens ring får eleverna en förståelse för varandras likheter och olikheter. De lär sig att framföra sina åsikter men också att lyssna på andra.
  • I Logg- och tankeboken får eleverna regelbundet reflektera kring kunskap, lärandet, och känslor vilket medför att de får syn på sitt eget lärande, får en förståelse för sig själva och andra i ett socialt sammanhang samt känner större delaktighet i skolarbetet.
  • Ett annat välkommet inslag är talarstolen. I den får eleverna läsa upp sagor, berättelser eller berätta om något de varit med om. Här ser vi tydligt hur eleverna stärker sitt självförtroende att tala inför andra och även utvecklas inom skrivandet.
  • Alla elever blir lästa för eller läser själva varje dag.
  • Vi ger eleverna verktygen för hur en berättelse är uppbyggd och inspirerar dem till att skriva egna sagor och berättelser.

Samlad skoldag och rörelse

Samlad skoldag innebär att alla elever börjar och slutar samtidigt. Dagen varvas med olika sätt att lära och främjar ett temainriktat arbetssätt.

Skoldagen innehåller två längre rörelsepass där eleverna erbjuds olika aktiviteter utomhus.

Vi lär i skogen

Närheten till skogen och naturen uppmuntrar till regelbundna skogsutflykter där lärande, lek och rörelse vävs samman.

Vänner

Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandlingar på skolan. Två elever från varje årskurs 3-6 har utsetts till kamratstödjare och tre lärare utgör trygghetsteamet. Kamratstödjarna och trygghetsteamet har kontinuerliga möten för att prata om stämningen på skolan.
Vi arbetar aktivt för ett trevligt språk och bemötande och en god kamratanda på skolan.