Kontakt

Post/besöksadress:
Dalhem förskola
622 56 Dalhem

Telefon:
Dalhem förskola: 0498-381 66
Avdelningar
Vattnet: 070 083 25 15
Elden: 073 765 85 07
Jorden: 073 765 81 94
Luften: 070-007 98 61


Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
Tfn: 0498-26 94 36 
E-post: jessica.passvik@gotland.se

Johanna Klintberg
Tfn: 0498-20 43 95
E-post: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
Tfn: 0498-20 48 44
E-post: tove.jacobsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Dalhem förskola

Vision och värdegrund - våra ledord

Förtroende: Alla barns vistelse i förskolans verksamhet ska vara trygg och inspirerande. Alla familjer ska känna förtroende och tillit och bemötas professionellt.

Omtanke: Varje människa är unik och skall bemötas med respekt, omtanke, empati, generositet och glädje, detta är grunden för allt lärande och utveckling.

Delaktighet: Alla barn ska ha inflytande och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Alla barns nyfikenhet och lust skall tas tillvara på ett lekfullt sätt.

Samspelande atmosfär: Sammanfattar ovanstående punkter. Barnen visar vägen och pedagogerna finns med till både kropp och själ för at fånga upp intressen och idéer, utveckla och bekräfta.

På förskolan är verksamheten uppdelad på tre åldersindelade avdelningar. Vi har vi valt detta för att kunna erbjuda varje barn en så väl anpassad och meningsfull verksamhet som möjligt. Avdelningarnas aktiviteter, material och pedagogiska miljö är anpassad efter barnens ålder och behov.

Varje dag är en del av dagens verksamhet utomhusförlagd - ett viktigt inslag i barnens vardag. Större möjligheter att röra sig och mer gott om utrymme och en annan pedagogisk miljö. På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och sedda.

 

 

Så här arbetar vi på avdelningarna

Så här arbetar vi på avdelningen Vattnet

 

Avdelningen Vattnet

Temaarbete

På Vattnet kommer vi att arbeta med temat ”Snick och Snack – Vännerna i Kungaskogen” som är ett material vi kommer att koppla till värdegrundsarbetet, samtliga områden i läroplanen för förskolan (lpfö18) samt Region Gotlands prioriterade mål. Vi kommer att ha tema tre dagar i veckan och vid dessa tillfällen är barnen indelade i mindre grupper. Ena dagen är det fokus på estetisk skapande där barnen får testa på olika material så som målarfärg, lera, klistra och mycket mer. Andra dagen är språk inriktningen då minisagan ”Snick och Snack – Vännerna i Kungaskogen bygger koja” är utgångspunkten för olika sätt av berättande (högläsning, dockteater mm) och efterföljande samtal kring sagan. Tredje dagen är rörelse och musik i centrum genom att dansa, rörelsekort, hinderbana, spela instrument etc. Då det är åldrarna 1-3 på avdelningarna har vi delat in gruppen i en 1- årsgrupp och två 3-årsgrupper så att vi kan anpassa aktiviteterna så att de blir meningsfullt och utvecklande för alla i barngruppen.

Hemkultur

Vi kommer börja med hemkultursarbetet med att titta på bilder på hur vännerna i kungaskogen bor. Därefter kommer en av handdockorna och en iPad få följa med barnen hem för att ta en bild på sina ytterdörrar samt sin favoritsak. Dessa bilder kommer sedan bli en form av ”Knacka på bok” som kommer finnas tillgänglig på avdelningen för barnen att titta i.

Samspelande atmosfär

Då det är de yngsta barnen som går på Vattnet ligger stort fokus att arbeta för en trygg barngrupp. Förutom i temaarbetet delar vi även in oss i mindre grupper under den fria leken. Detta gör vi dels för att blir lugnare för barnen men även för att vi pedagoger ska kunna vara mer närvarande. Som pedagog kan vi då vara med och uppmuntra, stötta och bekräfta barnen.

Språklig medvetenhet och bild-och teckenstöd

Vi arbetar med en språklig medvetenhet och bild -och teckenstöd kontinuerligt under den dagliga verksamheten. I våra samlingar har vi sånger, ramsor, sagopåsar, flanosagor etc. När vi har samling eller vid exempelvis matsituationen använder vi oss av teckenstöd genom olika sånger med tecken samt tecken för olika mat och livsmedel. Vi har även i avdelningens olika rum bilder uppsatta på hur man tecknar olika ord. Dessa bilder är kopplade vad rummet används till som t.ex. ord kopplade till toalettbestyr inne i skötrummet. På avdelningen finns också bilder uppsatta på vart allt lekmaterial ska stå och vilka backar/lådor leksaker ska ligga i. Vi har en läshörna där vi sitter tillsammans med barnen och har högläsning och tittar i bilderböcker samt läser böcker via appen Polyglutt.  

Digitalisering

Vi använder oss av iPaden som främsta verktyget i arbetet med digitalisering. Vi har högläsning via appen Polyglutt, kopplar iPaden till en projektor så vi kan se bilder och filmklipp med större bild på väggen samt när vi har rörelse använder vi oss av iPaden för att lyssna och titta på musikvideos och dansa till dessa.

Aktivitetstavla

Vi kommer att introducera konceptet aktivitetstavla genom att skriva ut kort på de olika lekrummen vi har samt de olika lekmaterialen. Med hjälp av dessa bilder kommer barnen kunna få bestämma i vilket rum de vill leka i eller med vilket lekmaterial de vill leka med. Fokuset här är att få träna på att göra ett aktivt val.

Tillgängliga lärmiljöer

Vi kommer att arbeta med SPSM:s värderingsverktyg och utifrån detta kommer vi arbeta med vår fysiska miljö på avdelningen. Hur vi ska möblera, vilka lekmaterial och hur mycket av materialet ska vi ha framme, var allt material ska stå för att vara tillgängligt för barnen är frågor som kommer att stå i centrum. För att utveckla vår fysiska miljö har vi utgått från hur barngruppen leker i de olika rummen, vilka lekmaterial de leker med osv.  

Dagliga Rutiner på avdelningen

06:15-07:00 Frukost

09:00-09:30 Frukt

09:30-10:00 Planerade aktiviteter

10:30-10:45 Samling

10:45-11:15 Lunch

11:15-13:45 Vila/Fri lek

14:00-14:30 Mellanmål

16:00-17:45 Gemensam tid på gården

Veckoplanering

Måndag: Alla avdelningar är ute på gården tillsammans med pedagoger från Vattnet och Elden då Jordens pedagoger har planering 09:15-10:15.

Tisdag: Vi har tema och delar upp oss i temagrupperna. Johanna ansvarar för temat som kopplas till estetiskt skapande.

Onsdag: Vi har tema och delar in oss i temagrupperna. Lina ansvarar för temat som kopplas till språk och berättande.

Torsdag: Vi delar upp oss i temagrupperna. De båda 3-årsgrupperna turas om att gå med avdelningen Elden till gympasalen och de andra grupperna har tema. Veronica ansvarar för temat som kopplas till rörelse och musik.

Fredag: Vi har frukt/sångsamling.

 

Avdelningen Elden

Vi jobbar med Vännerna i Kungaskogen, ett värdegrundstema som genomsyrar det mesta vi gör på olika sätt. Barnens delaktighet och inflytande i det vardagliga arbetet är viktiga ledord på avdelningen, vi väljer tema efter barnens önskemål.

Fasta aktiviteter är utflykt till kyrkänget samt rörelse i gymnastikhallen en gång i veckan.

Så här kan dagarna på avdelningen se ut:

Tema

Vi arbetar med Vännerna i Kungaskogen som ett övergripande tema. Varje djur i temat representerar olika kunskapsområden och är kopplande till läroplansmålen, dvs att varje rum, gympa, änget och sångsamlingen ansvaras av en djurvän. Utifrån barnens intressen har vi skapat en årstidsvägg där man kan följa de olika växlingarna i naturen och bland annat se hur djuren bor/lever under årets olika månader. Vatten och färger i naturen är några av de områden som vi utifrån barnens intresse utforskar genom olika experiment. 

Vi har tillgång till gympasalen och änget en gång i veckan vilket främjar till barnens kroppsuppfattning och förståelse för naturen. Dessa tillgångar är av stor betydelse för oss alla och vi utnyttjar det så mycket som möjligt. 

Hemkultur 

På Elden arbetar vi med hur barnen bor tex hus, lägenhet, på ett eller fler ställen osv. Vi lägger fokus på olika familjekonstellationer och låter barnen presentera sina familjer för varandra. Vi pratar också om hur Snick och Snack och deras vänner bor under olika årstider. Vi arbetar med flaggor och olika språk då vi har mångspråkiga barn.

I den nya läroplanen (lpfö18 s.17) behandlas det nära samarbetet och förtroendet mellan hem och förskola. Den behandlar också delaktighetens betydelse för barn och föräldrar i den verksamhet som bedrivs. Genom tema Tillsammans anser vi att barn och föräldrar får vara delaktiga och kan ta del av vår verksamhet på ett naturligt sätt varje dag. Barnes rätt till delaktighet och inflytande speglas här i den lek som dom valt att presentera på förskolan.

Samspelande atmosfärer 

Vi arbetar aktivt med att dela barngruppen för att alla ska kunna ta del av verksamheten på ett tillgängligt och bra sätt. Barnens intresse ligger alltid i fokus för hur vår verksamhet ser ut och formas. Tillsammans med barnen utvärderar vi olika aktiviteter som görs under dagen, dels för att vi pedagoger ska kunna utveckla vår verksamhet och dels för att barnen aktivt ska kunna påverka och vara delaktiga.  

Språklig medvetenhet/Bild- och stödtecken 

På Elden använder vi tecken i alla matsituationer, samlingar och vid sång och ramsor. Vi använder stödtecken under hela dagen för att förstärka och förmedla information och genom detta få en ökad kommunikation och språkförståelse hos barnen. Vi använder oss dagligen av Polyglutt, spel, böcker, sång och bilder som förstärker barnens språkförståelse. Vi har även tillgång till bokbussen som kommer en gång i månaden där vi tillsammans med barnen går och lånar böcker. 

Digitalisering

Vi använder oss dagligen av Polyglutt som vi kopplar till vår projektor.  Vi arbetar med utvalda appar till våra lärplattor, söker efter information, använder oss av QR-koder och använder lärplattan på olika sätt under våra stationer efter maten och mellanmålet. 

Aktivitetstavla/stationer

På Elden har vi valt att arbeta med stationer och bestämda tidsbyten. Barnen får vara med och välja aktiviteter som alla sedan får ta del av. Stationerna har vi på bestämda tider under dagen, oftast efter maten och ibland efter mellanmålet. 

Tillgängliga lärmiljöer

Vi arbetar mycket med tillgänglighet i vårt tema och vi planerar att arbeta med DATE-materialet, specifikt tema Tillsammans. I spåret om tillgänglighet tillsammans behandlas lek, städ, syna och reflektera, spela samt lära av varandra tillsammans. Leken är en av det viktigaste grundpelarna i förskolan och därför väljer vi att börja med det. Vi vill genom temat samarbeta med hemmet för att uppmärksamma och synliggöra vad och hur barnen leker både i hemmet och på förskolan. Därför tänker vi att barnen i tur och ordning ska få med sig en väska med ipad och loggbok hem som de ska få dokumentera en lek eller ett spel som vi sedan sammanställer till en lek och spelbok på förskolan. Till temat tillsammans kopplar vi sagor som är relevanta till just leken.  Hela vår verksamhet utgår från tillgängliga lärmiljöer för att barnens självständighet ska främjas. Alla rum är möblerade och inredda med en tanke om att alla ska kunna ta del av allt. Inget material ska vara statiskt utan får användas kreativt av barnen. Vi pedagoger är närvarande, lyssnar och agerar aktivt i barnens lek. 

Dagliga rutiner på avdelningen

06:15-07:00 frukost på Vattnet

09:00-09:30 frukt

09:30-10:45 planerade aktiviteter i två grupper

10:45- 11: samling innan maten i storgrupp 

11:00-11:30 lunch

11:30-12:00 läsvila och sova (till ca13.00) 

12:00-13:00 stationer  

13:00-14:00 Fri lek/ uteaktivitet för de barn som går hem tidigare

14:00-14:30 mellanmål

14:30-16:00 stationer/fri lek

16:00-17:30 gemensam tid på gården

 

Avdelningen Jorden

Veckoplanering

Måndagar

På måndagar är vi på gården tillsammans med barnen från Vattnet och Elden samt deras pedagoger. Pedagogerna på Jorden planerar mellan 09:15-10:15

Tisdagar

På förmiddagen går Bitisgruppen på utflykt och Raffegruppen har tema.

Efter lunch arbetar vi i delad grupp och har aktiviteter både inne och ute på gården.

Onsdagar

På förmiddagen arbetar vi med NTA i delad grupp.

Efter lunch arbetar vi i delad grupp och har aktiviteter både inne och ute på gården. Förmiddagens arbete med NTA fortsätter på eftermiddagen.

Torsdagar

På torsdagar är det gymnastik, vi delar gruppen och turas om att vara i gymnastiksalen/utomhus.

Efter lunch arbetar vi i delad grupp och har aktiviteter både inne och ute på gården.

Fredagar

På fredagar går Raffegruppen på utflykt och Bitisgruppen har tema.

Aktiviteter som återkommer dagligen är morgonsamling, språksamling samt sagostund.

 

Dagliga rutiner på avdelningen

06:15-07:00 frukost

07:00-09:00 val på aktivitetstavlan

09:00-09:30 frukt och genomgång av dagen

09:30-10:45 planerade aktiviteter

10:45-11:00 språksamling i två grupper

11:00-11:40 lunch

11:40-12:00 läsvila i två grupper

12:00-13:00 val på aktivitetstavlan

13:00-14:00 delad grupp, en grupp på gården och en grupp egna val inne

14:00-14:30 mellanmål

14:30-16:00 val på aktivitetstavlan

16:00-17:30 gemensam tid på gården

Temaarbete

På Jorden kommer höstens och vårens arbete bestå av temat ”Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen” som är ett värdegrundsarbete där vi integrerar samtliga områden i förskolans läroplan (lpfö19) samt Region Gotlands prioriterade mål. Vid de planerade aktiviteterna delas barnen in i mindre grupper.  

Barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund för våra olika projekt. Då vi startade upp temaarbetet i början av terminen läste och lyssnade vi på sagobok del två, ”vännerna i kungaskogen går på utflykt”. Vi upptäckte då att barnen var intresserade av miljöfrågor. De hade även stort intresse av rymden. Detta har resulterat i har valt att påbörja projekt kring vilka förutsättningar vi människor behöver för att må bra både socialt och miljömässigt.

Hemkultur

Utifrån vårt tema och barnens intresse för miljöfrågor, som sopsortering, och rymden kommer vi väva in vårt arbete med hemkultur. Detta genom att titta på och samtala om vad varje enskild individ kan göra hemma för vår miljö. Vi kommer även fortsätta titta på och prata om alla planeter för att hitta skillnader och likheter med vår egen planet.

Samspelande atmosfärer

För oss innebär samspelande atmosfär att arbeta med värdegrunden samt vårt förhållningssätt mot varandra. Vi arbetar aktivt för att skapa trygga barn genom att bland annat dela in barnen i mindre grupper. Detta leder även till att vi pedagoger är mer närvarande. Vi arbetar med   ”Snick och Snack, vännerna i Kungaskogen” som är ett värdegrundsmaterial. Genom detta samtalar vi om hur man är en bra kompis, hur man löser konflikter med mera.

Språklig medvetenhet och bild-och stödtecken

Vi arbetar medvetet med språket på olika sätt. Vi har dagliga språksamlingar samt högläsning. Vi använder oss av materialet Språklust för att skapa systematik. Vi har även nära samarbete med logoped och talpedagog för att få handledning med att ge extra stöd i arbetet med språkstimulans.

På Jorden ska vi använda bild- och stödtecken i alla vardagliga situationer så som samlingen, matsituationen och i hallen.

Digitalisering

Vi vill ge barnen kunskap att kunna hantera olika digitala verktyg. Med hjälp av Ipad som verktyg får barnen bland annat dokumentera verksamheten, scanna QR koder samt söka information. Vi har även köpt in en Bee Bot där barnen får arbeta med programmering. Vi tycker även att det är viktigt att barnen får med sig kunskaper kring källkritik.

Aktivitetstavla

Aktivitetstavlan har blivit en integrerad del i den dagliga verksamheten. Tavlan är ett bra verktyg som skapar en tydlighet och ett lugn för barnen då vi har en stor barngrupp. Vid behov gör vi pedagogerna valen åt barnen för att utmana dem. 

Tillgängliga lärmiljöer

Utifrån arbetet med SPSM:s värderingsvertyg har vi valt att starta arbetet kring tillgängliga lärmiljöer med att fokusera på det lärande som sker i hallen. Hallen ska vara välkomnande och funktionell vid på- och avklädning. Den ska synliggöra förskolans pedagogiska tanke samt vara en plats för kommunikation. I en hall med tillgänglig lärmiljö får barnen möjlighet att utveckla sin självständighet, koncentration och sin förmåga att samarbeta. Vidare får barnen träna på att sortera, para ihop och lära sig i vilken turordning man klär på sig samt att välja kläder efter väder.