Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Hög radonhalt inomhus kan orsaka lungcancer. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Om du känner dig osäker på radonhalten i ditt hus kan du göra en mätning.

Den nationella referensnivån för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är 200 Bq/m3 . Referensnivån är olämplig att överskrida, men inte en gräns som inte får överskridas. 

Mäta radon

För att ta reda på radonhalten behöver man göra en mätning. Mätningen ska utföras någon gång mellan 1 oktober - 30 april för att vara tillförlitlig. Mättiden ska vara minst två månader, enligt Strålskyddsmyndighetens metod för mätning. Man kan även göra en korttidsmätning (ca 10 dygn) vilket rekommenderas till fastighetsmäklare inför en försäljning.

Markradon på Gotland

Jämfört med fastlandet är halten av markradon relativt låg på Gotland. Flygmätningar gjorda av SGU under 2006 visade ändå att radonhalten i vissa områden kan vara högre än man tidigare trott. Mätningarna gav upphov till en "radonkarta" över Gotland. Kartan finns som en länk på denna sida. Den baserades på ett enstaka mätprojekt och bör inte ses som helt tillförlitlig utan mer som en indikation. Vill man vara säker på radonhalten i sin bostad ska man alltid göra en långtidsmätning.

Radon i byggmaterial

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. 

Radon i dricksvatten

Gränsvärdet för dricksvatten är 1000 Bq/l. Av de mätningar som gjorts i borrade dricksvattentäkter på Gotland visar de högsta värdena på 40 Bq/l.

Åtgärder vid hög radonhalt i bostaden

Om du har konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Det är viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Ibland kan det räcka med att täta sprickor där markradon kan komma in eller att se till att ventilationen fungerar i huset, men i vissa fall krävs mer omfattande åtgärder.