Kontakt

Mårten Åström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0498-20 47 03
E-post: marten.astrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för patientsäkerheten och kvaliteten i vården till den som bor i särskild boendeform eller är inskriven i hemsjukvården. Ansvaret gäller verksamheter i både egen och enskild regi.

Socialnämnden har ansvar för hälso- och sjukvård förutom läkarinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

  • Hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för äldre personer och människor med funktionshinder
  • Hälso- och sjukvård i samband med viss dagverksamhet
  • Hemsjukvård till personer i eget boende

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas,
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat,
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns.
  • MAS-regler