Kontakt

Besöksadress:
Skolan Havdhem

Postadress: 
Havdhem skola
623 41 Havdhem

Telefon:
Lönnen     0700 - 83 24 69 
Kastanjen 0737 - 65 83 68 

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498- 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans utbildning bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 98/18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt en helhetssyn på barn ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

Förskolorna Garda, Havdhem, Högby, Mullvaden, Tallen och Öja tillhör Sudrets förskoleområde som arbetar under rektor och biträdande rektor. 

LEKEN 
Leken är en viktig del av barnens dag . Vi har planerad lek där vuxna styr verksamheten. Men den viktigaste leken är den egna/fria. Att vara barn är att få leka och låta fantasin flöda. Det är i leken barnen utforskar världen, utvecklar samspel och tar del av varandras erfarenheter. 

SPRÅKET

Vi strävar efter att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, men även ord och begreppsförråd. Det gör vi bland annat använder med rim, ramsor och sagoläsning.

SKAPANDE

Vi arbetar med skapande på många sätt. I skapandet kan barnen förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

UTEVERKSAMHET

Utevistelser varje dag då vi är på gården. Men ofta promenerar barn och vuxna iväg till någon närliggande utemiljö. Förskolan har även skogsdagar då vi vandrar iväg till "vår" uteplats där vi lever friluftsliv och lagar mat.

Barnen lagar mat utomhus
Dokumentation
 
Vi arbetar med portfolie vilket innebär att vi dokumenterar barnets utveckling i ord och bilder. Materialet samlas sedan i barnens egna pärmar. Portfolien hjälper barnet att se sin egen utveckling.
 

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnens vistelse på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnen ska tro på sig själva och minnas sin förskola med glädje.