BUN § 78 Översyn av kultur- och fritidsverksamheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/50697

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 78
Översyn av kultur- och fritidsverksamheten

Dnr BUN 2009/119:60

Peter Molin redogjorde för resonemanget om hur man ska hantera regionala kulturmedel på ett mer övergripande plan samt för utvecklingen av översynen av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut