Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jämställda tjänster!

Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga, oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man. Därför har Region Gotland inlett arbetet med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Insatsen finansieras med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kan vi garantera att kvinnor och män får lika stor tillgång till Stora Torget?

Kan vi garantera att kvinnor och mäns erfarenheter tas tillvara i planeringen av nya bostadsområden?

Den individ som möter socialtjänsten ska veta att bemötandet är likvärdigt oavsett kön. Föräldrar som väljer för- eller grundskola ska känna sig trygga i vetskapen om att dottern och sonen ges likvärdiga förutsättningar utan könsstereotypa begränsningar.

Ett annat exempelvis kan vara på min vårdcentral – där jag ska kunna förutsätta att medicin, dosering, diagnos och sjukskrivning sker efter behov och inte utifrån om jag är kvinna eller man. Det kan låta självklart men idag är det inte alltid så. För att komma till rätta med detta i regionen arbetar vi nu med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter.