Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål för folkhälsoarbetet på Gotland

Det övergripande målet för folkhälsan är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

Ett program för God jämlik jämställd hälsa är beslutat i regionfullmäktige våren 2020. Programmet pekar ut prioriterade fokusområden inom Region Gotlands verksamheter. Dessa områden med strategier ska medverka till att nå det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Fokusområden och strategier är valda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsa på Gotland med inriktning att prioritera ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där det bedöms få störst effekt.