Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 070-788 79 32

Åk F-2 070-447 67 08

Fritids Blodboken 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Jenny Olsson
tfn: 0498-20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Havdhem skola

Vi vill främja våra elevers initiativ- och problemlösningsförmåga och arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att utveckla elevers fantasi och kreativitet.

Eleverna ska känna trygghet på vår skola. För att nå detta har vi samarbete över åldersgränserna bl.a. väl utvecklad fadderverksamhet. Eleverna får vara delaktiga och medbestämmande genom klassråd, elevråd samt skolråd.

En dag i veckan åker årskurs 6 till Högbyskolan i Hemse för att ha hemkunskap, språk och andra ämnen.

Vi satsar på följande:

  • fortlöpande arbete med eleven i fokus

Eleverna får delaktighet och medbestämmande genom klassråd, elevråd samt skolråd. Motverkande av mobbing genom likabehandlingsplan och aktivt kamratstöd.

  • friskvård

Vi får friska och glada barn genom att flera gånger i veckan gå motionsspåret i den närliggande skogen.

  • främja social kompetens

Genom vårt kamratstöd förebygger vi kränkande behandling. I vårt fortlöpande arbete ges eleverna möjlighet att träna sin förmåga att samarbeta och kunna fungera i olika gruppkonstellationer samt  möta fler vuxna. 

  • fantasieggande utemiljö

Vår skolskog och skolgård inbjuder till lek och rörelse vilket  tilltalar och utvecklar alla våra sinnen. 

  • dokumentation

I vår skolplattform, SchoolSoft, kan föräldrar, elever samt personal kontinuerligt följa elevens individuella utveckling. 

Utöver det ordinarie skolarbetet har vi följande schemabrytande aktiviteter

  • Temadagar/Kurser

Under läsåret genomförs olika temadagar. Eleverna är då indelade över klassgränserna, förskoleklass till år 6.

  • Friluftsdagar

Tillsammans med idrottslärare och de lokala föreningarna anordnas idrottens dag under höstterminen. Under vårterminen anordnas friluftsdag för hela skolan.

  • Biblioteket

Vi har ett skolbibliotek där det finns tillgång till skolbibliotekarie några timmar i veckan. I den stimulerande miljön erbjuds bokprat och handledning av kunnig personal.

  • Skolskog

Vårt uteklassrum används flitigt av de yngre barnen, vid temadagar och vid övrig planerad utetid.