Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kollage av bilder. Bild på frukt, sparris samt en skål med frukt och bär.

Goda matvanor

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Bra matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa.

Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader i matvanor avseende ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Ohälsosamma matvanor är vanligare bland grupper med låg utbildning och låg inkomst och till exempel fetma följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. Detta leder till ojämlikhet i hälsa.

Region Gotlands mat- och måltidspolicy

Policyn är ett styrdokument för de verksamheter inom regionen som ansvarar för mat och måltider. Den formulerar övergripande åtagande när det gäller mat, hälsa och måltidsverksamhet, med omtanke om olika gruppers behov.

Handbok för gott nutritionsomhändertagande

Äldreomsorgen har tagit initiativ till en handbok som beskriver hur arbetet för ett gott nutritionsomhändertagande inom Äldreomsorgen bör bedrivas. Den är tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet kring kost och nutrition.

Hälsofrämjande gruppbostäder och korttidsboende för unga med LSS-insatser

Region Gotland har utvecklat arbetsmetoder för att öka fysisk aktivitet och främja goda matvanor bland barn, ungdomar och vuxna med insatser enligt LSS(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det finns särskilt utbildade medarbetare som har ett uppdrag att stödja och inspirera både brukare och personal för en mer hälsofrämjande livsstil  med särskild inriktning på matvanor och fysisk aktivitet.