Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet

Vi mår bra av att röra på oss varje dag. Fysisk aktivitet eller brist på fysisk aktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Samhället idag motverkar ofta fysisk aktivitet genom minskade fysiska krav i arbetslivet och ny teknik som främjar en stillasittande livsstil. Brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och vissa former av cancer. Genom att röra på oss dagligen i minst 30 minuter, för barn 60 minuter, motverkar vi dessa sjukdomar och ett liv med ohälsa.

Fysisk aktivitet är en del av våra levnadsvanor

Hur vi väljer att leva beror på vilka kroppsliga förutsättningar vi har, kunskap, socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet, attityder m m. Vi påverkas också av vilka förutsättningar som finns för hälsosamma levnadsvanor, som tillgången till trygga gång- och cykelvägar, avstånd till grönområden och lekplatser, fysisk rörelse i skolan eller friskvårdstimma på arbetsplatsen.