Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet

Vi mår bra av att röra på oss varje dag. Fysisk aktivitet eller brist på fysisk aktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Samhället idag motverkar ofta fysisk aktivitet genom minskade fysiska krav i arbetslivet och ny teknik som främjar en stillasittande livsstil. Brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och vissa former av cancer. Du som är vuxen rekommenderas att göra någon form av aktivitet som är måttligt ansträngande minst två och en halv timme till fem timmar varje vecka. All sorts träning räknas, även den du får genom vardagsaktiviteter.

Visste du att

- varje år insjuknar över 90 000 personer i Sverige i sjukdomar kopplade till kostvanor och fysisk inaktivitet. Att vara fysisk aktiv mellan 2,5 – 5,0 timmar/vecka minskar risken för sjukdomar och ökar  vårt psykiska välbefinnande.

- fysisk aktivitet minskar risken för infektionssjukdomar och kan kopplas till minskad dödlighet och insjuknande i influensa och lunginflammation. Att vara fysiskt aktiv är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv.

- fysisk aktivitet inte bara gynnar den fysiska hälsan utan även den psykiska, både hos barn och vuxna.

- det troligtvis är den vardagliga fysiska aktiviteten som har störst påverkan på kroppsvikten. Enstaka besök på gymmet eller en idrottslektion är positivt men kompensera inte för en i övrigt stillasittande vardag eller fritid.

- endast två av tio barn är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag vilket är det som rekommenderas för att behålla en god hälsa.

- Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för barn och ungas skärmtid anger att barn i förskoleåldern skall ha max en timmas stillasittande skärmtid per dag. Många barn sitter stilla framför en skärm betydligt längre. Alla barn behöver vara fysisk aktiva minst 60 minuter per dag.

- små knep till rörelse varje dag är bra – Hoppa på ett ben eller gör knäböj när du borstar tänderna.

Fysisk aktivitet är en del av våra levnadsvanor

Hur vi väljer att leva beror på vilka kroppsliga förutsättningar vi har, kunskap, socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet, attityder m m. Vi påverkas också av vilka förutsättningar som finns för hälsosamma levnadsvanor, som tillgången till trygga gång- och cykelvägar, avstånd till grönområden och lekplatser, fysisk rörelse i skolan eller friskvårdstimma på arbetsplatsen.

All rörelse räknas - filmer och tips som hjälper dig

Ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation. Information om fysisk aktivitet och rörelse, genom hela livet och vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet.

Rörelse och återhämtning i vardagen. Filmer för dig som vill få in mer rörelse i vardagen, fylla på med ny energi under arbetsdagen, mötet eller när helst det passar dig.