Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ANT - alkohol, narkotika och tobak

Några av de levnadsvanor som i hög grad bidrar till ohälsa är användningen av alkohol, narkotika samt tobak. Sambandet mellan tobaksanvändning och ohälsa är välkänt. Trots att många väljer att sluta röka och snusa är tobaksanvändningen den enskilt största faktorn bakom sjukdoms- och dödsfallen i landet.

Alkohol

Det är en vanlig missuppfattning att små mängder alkohol varje dag inte bara är ofarligt utan att det faktiskt kan vara hälsosamt. Det saknas dock hållbara vetenskapliga bevis för detta. 

Alkoholen påverkar i stort sett hela kroppen. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 60 sjukdomar som har sitt samband med hög alkoholkonsumtion. 

Varje år dör mellan 5 000 och 7 000 svenskar av sjukdomar eller skador som är kopplade till alkohol till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt depressioner. Inte bara de som har ett riskbruk drabbas utan även måttlighetsdrickare drabbas.

Risken för sjukdom eller dödsfall ökar ju mer man dricker, och forskarna har inte kunnat fastställa en lägre gräns där det inte finns någon risk. Ett överdrivet intag av alkohol innebär dessutom ökad risk för att utsätta sig för våld, olyckor, skadegörelse, sexuella övergrepp med mera.

Varannan vatten

Informationskampanjen Varannan vatten spreds för första gången sommaren 2004. Varannan vatten sprider budskapet om att dricka mindre och klokare och att visa på de positiva effekterna av att inte dricka för mycket, helt enkelt - Behåll kollen!  

Behåll kollen Varannan vatten

Varannan vatten är framtagen av Region Gotland i samarbete med Alkoholkommittén, Polisen, Destination Gotland, Turistnäringen och Systembolaget.

Konceptets logotype ”Varannan vatten” är varumärkes- och figurskyddat hos Patent- och registreringsverket. Även rättigheterna till de i konceptet använda fotografierna tillhör Region Gotland.

 

Narkotika

Narkotika orsakar allvarliga och obotliga skador och sjukdomar. Risken att dö, få smittsamma sjukdomar och psykiska störningar är stor. Självmords- och olycksrisken ökar också betydligt. Dessutom leder missbruk till en hälsofarlig livsstil som ofta innefattar kriminalitet och våld. På Gotland har vi nolltolerans mot narkotika. Det är varken lagligt att använda, inneha eller anskaffa.

Stöd vid riskbruk

Har du problem med alkohol, droger, tabletter eller spel om pengar? Beroendeenheten på Gotland erbjuder olika typer av stöd och behandling. Det finns även hjälp att få som anhörig.

Länk till Alkohol- och drogrådgivningen

Har du frågor eller bekymmer som har med alkohol och droger att göra när det gäller barn eller ungdomar upp till 24 år? Kontakta då öppenvårdsmottagningen MiniMaria.

Länk till Minimaria

Användningen av alkohol, narkotika och tobak 

På enheten för social hållbarhet följer vi kontinuerligt upp levnadsvanorna kring alkohol, narkotika och tobak både bland vuxna och unga på Gotland, bland annat genom den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”.

Vart annat år genomförs en drogvaneenkät bland elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2 (Undersökningen i gymnasiet ställdes in våren 2020 pga distansstudier). Drogvaneenkäten beskriver konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, sniffning, dopning, tobak och spel om pengar.