Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ANT - alkohol, narkotika och tobak

Några av de levnadsvanor som i hög grad bidrar till ohälsa är användningen av alkohol, narkotika samt tobak. Sambandet mellan tobaksanvändning och ohälsa är välkänt. Trots att många väljer att sluta röka och snusa är tobaksanvändningen den enskilt största faktorn bakom sjukdoms- och dödsfallen i landet.

Alkohol

Det är en vanlig missuppfattning att små mängder alkohol varje dag inte bara är ofarligt utan att det faktiskt kan vara hälsosamt. Det saknas dock hållbara vetenskapliga bevis för detta. 

Alkoholen påverkar i stort sett hela kroppen. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 60 sjukdomar som har sitt samband med hög alkoholkonsumtion. 

Varje år dör mellan 5 000 och 7 000 svenskar av sjukdomar eller skador som är kopplade till alkohol till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt depressioner. Inte bara de som har ett riskbruk drabbas utan även måttlighetsdrickare drabbas.

Risken för sjukdom eller dödsfall ökar ju mer man dricker, och forskarna har inte kunnat fastställa en lägre gräns där det inte finns någon risk. Ett överdrivet intag av alkohol innebär dessutom ökad risk för att utsätta sig för våld, olyckor, skadegörelse, sexuella övergrepp med mera.

Narkotika
Narkotika orsakar allvarliga och obotliga skador och sjukdomar. Risken att dö, få smittsamma sjukdomar och psykiska störningar är stor. Självmords- och olycksrisken ökar också betydligt. Dessutom leder missbruk till en hälsofarlig livsstil som ofta innefattar kriminalitet och våld. På Gotland har vi nolltolerans mot narkotika. Det är varken lagligt att använda, inneha eller anskaffa.

Användningen av alkohol, narkotika och tobak 

På enheten för social hållbarhet följer vi kontinuerligt upp levnadsvanorna kring alkohol, narkotika och tobak både bland vuxna och unga på Gotland, bland annat genom den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”.

Vart annat år genomförs en drogvaneenkät bland elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Drogvaneenkäten beskriver konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, sniffning, dopning, tobak och spel om pengar.