BUN § 59

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49978

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 59
Hantering av ekonomiska avvikelser

Dnr BUN 2010/51:04

Utgångspunkten för förslaget är ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt av kommunfullmäktige 17 mars, 2003 samt sammanträdesprotokoll från BUN 24 september, 2003, BUN § 76.

BUNs nuvarande regelverk gäller sedan 2003-12-17 (BUN § 104/2003). Nuvarande regelverk är i behov av att revideras bla till förändrad organisationsstruktur.

I och med införandet av Offentliga bidrag på lika villkor och möjligheten till överklagande av bidragsbeslut kan det bli konsekvenser i detta avseende. I den mån kommunen tillåter underskott i en kommunal verksamhet kan det ses som att principen om lika villkor sätts ur spel. I sådana fall kan det bli nödvändigt att justera bidragen till de fristående enheterna.

Positiv eller negativ avvikelse på utfall i förhållande till budget med mer än 100 000 kr per rektorsområde föranleder åtgärderna förhandling och åtgärdsplan.

Av överskott överförs 10 %, dock högst 50 000 kr. Överskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.

Barn- och utbildningsnämndens beslut