BUN § 61

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49976

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 61
Delårsrapport 1

Dnr BUN 2010/49:04

Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot noll vid årets slut. Under året kommer fortsatta anpassningar att genomföras i personalorganisationen mot bakgrund av det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. 

Håkan Edlund föredrog den framtida personalsituationen på särskolan. Inom de närmsta åren kommer det att ske större pensionsavgångar inom särskolan som gör att särskolan går miste om kompetens. På grund av att utbildning inriktad på särskolan inte funnits under ett antal år kommer det att uppstå svårigheter att rekrytera ny personal med rätt kompetens.

Barn- och utbildningsnämndens beslut