BUN § 63

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49974

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 63
Förslag till förändrad planering kring utbyggnad av Sanda förskola samt behov av ytterligare lokaler för förskola i Väskinde och skollokaler i Endre

Dnr BUN 2010/224:04

Förskoleavdelning i Sanda
I nyligen antagen investeringsbudget för 2011 finns 4,5 miljoner kronor upptagna för investering av ny förskoleavdelning i Sanda.

I och med att kommunen nyligen avyttrat Eksta skola har en alternativ möjlighet uppstått;
I Eksta skola bedrivs idag förskoleverksamhet (Tigern) i en inhyrd paviljong av god standard. Verksamheten i Tigern kommer inom kort att flyttas från den paviljongen för att i stället bedrivas i ombyggda lokaler i anslutning till idrottshallen i Eksta. Paviljongen skall alltså inom kort flyttas från Ekstatomten. TF har efter kontakter med ägaren till paviljongen fått erbjudande om fortsatt hyra till en något lägre kostnad än idag om paviljongen flyttas till Sanda.

Förskoleavdelning i Väskinde
Väskinde är ett inflyttningsområde där det under en längre tid varit svårigheter att tillgodose föräldrars önskemål av plats i förskolan. För att i möjligaste mån möta det aktuella behovet undersöks möjligheten till lösning i form av paviljong i avvaktan på utbyggnad av Väskinde skola.

Skollokaler i Endre
Endre skola och förskola växer. Idag finns redan en förskolavdelning inrymd i skolans lokaler.
Skolan saknar klassrum eftersom man övergår från B-forms skola till A-forms skola utifrån ökat elevtal. Det är ett akut behov av lokaler i form av paviljong med två klassrum till terminsstarten ht-10. Skolan flyttar då ut till paviljongen och förskolan får ytterligare lokaler i skolan.
Kostnaden för att kunna tillgodose behovet av ytterligare lokaler i Endre ryms ej inom befintlig ram för 2010, ej heller finns det med som budgetäskande för 2011.

Barn- och utbildningsnämndens beslut