BUN § 67

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49970

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 67
Revisionsrapport KomRev Uppföljning av arbetet med internt skydd och granskning av det förebyggande brandskyddsarbetet

Dnr BUN 2010/138:60

KomRev har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av arbetet med internt skydd och det förebyggande brandskyddsarbetet. Granskningen visar att det arbete som bedrivs för att leda, samordna och följa upp det interna skyddet i alla delar inte är ändamålsenligt. Det organisatoriska brandskyddsarbetet är inte funktionellt vid alla arbetsplatser där särskilda krav kan ställas. Det är angeläget att arbetet med att utveckla och upprätta brandskyddet säkerställs vid enskilda fastigheter och arbetsplatser likasom ambitionsnivåerna avseende brandskyddsstandards.

Barn- och utbildningsnämndens beslut