Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avloppsordlista

Definierade i Vattenplan 2005 som område med kända problem och/eller konfliktrisker. För enskilda avlopp vid nybyggnation råder det förbud mot utsläpp från vattentoalett (blå områden på kartan över skyddsområden).
Definierade i Vattenplan 2005 som område med begränsande förutsättningar för enskild vatten- och avloppsförsörjning där det finns ett exploateringstryck. För enskilda avlopp vid nybyggnation tillåts endast gemensamma avloppslösningar (grå områden på kartan över skyddsområden).
Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Syrerik
Biologiskt slam vanligaste förekommande metod för rening av avloppsvatten. Bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Hydrogeologisk term. En Akvifär är en geologisk bildning som består av ett eller flera lager i berggrunden eller andra geologiska skikt med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge en betydande ström av grundvatten eller utgöra grundvattenmagasin.
Anläggningslag (1973:1 149)
Grundläggande bestämmelser i miljöbalken som bland annat säger att den som bedriver en verksamhet ska förhindra att det uppkommer skada på människors hälsa och miljön.
Generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur man kan eller bör handla för att uppfylla en bestämmelse.
Kväveförening som ingår i kvävets kretslopp, med kemisk beteckning NH 4 +
Syrefri
Fastställs vid bildande av gemensamhetsanläggning. Andelstalet visar hur stor del av kostnaderna för anläggningen som respektive fastighet ska stå för.
Lämnas in i de fall där tillstånd ej krävs. D v s vid underhållsarbeten inom ramen för befintligt tillstånd, t ex byte av rörledningar, slamavskiljare etc.
Lämnas in om ändring ska göras på befintlig tillståndspliktig avloppsanläggning om det medför en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. T ex vid komplettering av pumpbrunn, utökning eller omlokalisering av infiltration/markbädd eller motsvarande åtgärder. Kontakta miljö och hälsoskyddskontoret för vidare information.
Se kompaktfilter.
Avloppsreningsverk
Varje föremål eller ämne som innehavare gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap. 1 §).
Kommunala lokala bestämmelser för avfallshantering.
Bortledande av Spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten. Definieras i 2 § LAV.
Det samma som avloppsanläggning, d v s samtliga delar som ingår i en anläggning; rörledningar, slamavskiljare, pumpbrunnar, tankar, infiltrationsanläggningar m fl. komponenter.
Avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier och innehåll i slutna tankar samt filterbäddsmaterial från filterbäddar eller fosforfällor.
Slam från avloppsreningsverk, slamavskiljare eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning.
Utgörs av spillvatten, kylvatten och dagvatten från hushåll, industrier eller annan mänsklig aktivitet. För små avlopp används ofta spillvatten och avloppsvatten synonymt. Definieras i 9 kap. 2 § MB.
Det är den landareal där vattnet från nederbörd uppsamlas för att sedan rinna till en viss plats, t ex en sjö.
Fastighetsbildningsförrättning vid vilken en del av en fastighets markområde avskiljs och bildar ny fastighet alternativt uppgår i en annan redan befintlig.

B

Enligt badvattenförordningen (2008:218) och föreskrifter och allmänna råd om badvatten (NFS 2008:8). Gränsvärde: E. Coli 250/100ml, Intestinala enterokocker: 100/100ml.
Boverkets byggregler
Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten.
Behandlingen av avloppsvatten kan ske på flera sätt, det kan t ex bestå av; Infiltrationer, prefabricerade filterboxar, minireningsverk, eller sluten tank för uppsamling.
Avgift som tas ut för inspektion eller besiktning på aktuellt objekt. Den omfattar handläggningstid och resekostnader i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen taxa.
Förled (grek. bios 'liv'), livs-, levnads-, som avser levande organismer eller livsprocesser.
Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i till exempel markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud.
se Biofilm
Främst reduktion av syreförbrukande ämnen (BOD) och eventuellt kväve (N) med hjälp av mikroorganismer i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar mm.
Se kompaktfilter.
Den delen i behandlingen av avloppsvatten där det sker biologisk rening.
Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras.
Icke källsorterat avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten.
Biokemisk syreförbrukning vid nedbrytning av organiska ämnen. Parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material. BOD7 är biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn.
Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke på varor och tjänster. Märkning med Bra Miljöval kan finnas på papper, elleveranser, livsmedelsbutiker, transporter, tvättmedel, tvål och schampo, rengöringsmedel, diskmedel, fläck- och blekmedel, samt textilier. Om du väljer produkter märkta ”bra miljöval” så minimerar du risken att förorena dricksvatten, sjöar och hav. Viktigt vid användning i enskilda avlopp.
Utsläpp av orenat avloppsvatten beroende på hydraulisk överbelastning. ofta beroende på inläckage av ovidkommande vatten. Bräddning kan också förekomma vid driftstörningar i avloppsreningsverk.

C

Märkning av produkter som bland annat innehåller CE-symbolen och information om vem som tillverkat produkten, produktens avsedda användning och prestanda för väsentliga produktegenskaper. Genom denna märkning tar tillverkaren ansvar för uppgifterna om prestanda samt att EU-regler följs.
Kemisk syreförbrukning vid nedbrytning av organiska ämnen. Parameter som anger vattnets innehåll av ämnen som förbrukar syre genom kemisk nedbrytning. Normalt är innehållet av COD det dubbla jämfört med BOD7 i obehandlat hushållsavloppsvatten. I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt 5 ggr högre än BOD7-innehållet.

D

Tillfälliga flöden av nederbördsvatten, dvs. regn och smältvatten samt framträngande grundvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom markyta, tak, vägar och parkeringsplatser.
Av Henry Darcy, genom försök med vatten rinnande genom sandbäddar formulerade han följande lag: Q=-KA(dh/dL). Där Q=Vattenflöde (kbm/s), K= Hydraulisk konduktivitet (m/s), A=Tvärsnittsarea (kvm) och dh/dL=Hydraulisk gradient, sortlös (m/m).
Ingen särskild förening bildas för att förvalta gemensamhetsanläggningen, vilket innebär att alla fastighetsägare ska vara överens kring de åtgärder som vidtas.

Bakteriell omvandling av nitratkväve (NO3-) till luftkväve (N2).

Allt vatten oavsett ursprung som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel.
Avvattning av mark genom avledning av sjunkvatten och grundvatten i rörledning eller dike.
Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder. Se dagvatten.
Urinsorterande toalett som spolar både urin och avföring med vatten.
Don för finfördelning av vätska.

E

Eller så kallad efterpolering, kan bestå av exempelvis; infiltrationer, efterfällning av fosfor, dammar, våtmarker etc.
När fällning av fosfor sker efter den biologiska behandlingen, t ex efter en markbädd. Prefabricerade enheter ska certifieras enligt SS-EN 12566-7.
Vissa reningsprocesser kräver att avloppsvattnet hygieniseras i ett efterbehandlingssteg innan det släpps ut, ett så kallat efterpoleringssteg. Här sker avdödning av hälsovådliga bakterier och andra smittämnen. Det kan vara t ex dammar, infiltrationer eller liknande.
En verksamhetsutövares system för att säkerställa att man i verksamheten uppfyller lagkrav och att verksamheten inte leder till skada på människors hälsa och miljön.
Förled (grek. oikos 'hus' ) som beskriver system, dels i naturen (ekologi), dels för hushållning med och värdering av knappa resurser (ekonomi). Eko-budget Miljöledningssystem för kommuner, liknar ekonomisystemet.
Läran om samspelet mellan arterna och deras livsmiljö, beskriver faktorer som formar och påverkar systemen.
Tillstånd som nåtts när samhällets invånare tillgodoser sina behov i balans med jordens ekosystem utan att kompromissa med möjligheten för kommande generationer att tillgodose sina behov.
T ex ett vattendrags och dess närmaste omgivnings förmåga att vara i ekologisk balans. Det vill säga ha så god kvalitet att ekosystemet fungerar på ett livskraftigt sätt och att ekosystemtjänsterna bibehålls. Det är exempel på god ekologisk status.
Byggnad inrättad för jordbruk, skogsbruk eller annan jämförbar näring och som inte är avsedd för bostadsändamål.
Allt levande och dess livsmiljö inom ett område, t ex en sjö, en skog, etc.
De tjänster och produkter naturen ”gratis” ger oss, så som pollinerande insekter, naturliga skadedjursbekämpare, nedbrytande organismer, frisk luft, rening av vatten, bildandet av bördig jord, råvaror som byggmateriel, malm osv.
Urinsorterande toalett som endast spolar urin med vatten. Avföringen går direkt till ett uppsamlingskärl för latrin.
Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område dimensionerad för ett till fem hushåll (1-25 personer).
Naturlig tillförsel av näringsämnen, främst kväve och fosfor till t ex ett vattendrag eller sjö. Likställs ofta felaktigt med övergödning.

Toalett som förbrukar mindre än 1 liter vatten per spolning, ofta är spolmängden runt 0,5 liter.

Detta gör att vatten sparas på platser med begränsad vattentillgång, transporterna minimeras och det ger en koncentrerad och näringstät fraktion som möjliggör kretslopp genom återföring till produktiv åkermark.

Se vacuumtoalett.

F

Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster.
Fast avföring, exkrementer och spillning från människor och djur.
Anordning som används för att avskilja fett i avloppsvattnet innan slamavskiljning och infiltrering eller vid avledning till kommunalt avloppsnät. Anläggningar där fettavskiljare ska vara installerade är t ex: bagerier, slakterier, restauranger och konditorier. Avskiljaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN-1825-2.
Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten inneslutna i en box. Ska certifieras enligt SS-EN 12566-6.
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Fosfater är salter och estrar av fosforsyra. Fosfater används som avhärdare i tvätt- och diskmedel. Fosfater påverkar övergödningen och förbjuds helt i rengöringsmedel i Sverige 1 juli, 2009.
Växtnäringsämne, kemisk beteckning P. Bidrar till övergödning.
Material med god fosforinbindningskapacitet. Ofta kalkhaltiga, t ex Filtralite, Filtra P och Polonite.
Anordning som fäller fosfor m h a en fällningskemikalie före slamavskiljaren, slamavskiljaren bör då dimensioneras utifrån detta. Fosforfällning kan också ske efter t ex markbädd, i allmänhet används kalkbaserade filtermaterial. Prefabricerade fristående enheter certifieras enligt SS-EN 12566-7.
Jordar med kornstorlek större än 0,06 mm.
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm.
Förmågan hos en viss jordart att hålla kvar vatten efter det att den dränerats.
Första steget i reningen av avloppsvattnet består i de allra flesta fall av en slamavskiljare där partiklar/slam sedimenteras och därmed avskiljs från vattnet. Fällning av fosfor kan även ske här med hjälp av kemikalier, se förfällning.
I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur, det enda som blir kvar är en lite mängd aska. Förbränningen är energikrävande och sker med hjälp av el eller gasol. Ingen bra lösning ur energi- och kretsloppssynpunkt.
Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar i en infiltrationsbädd.
Bestämmelse utfärdad av myndighet med stöd av lag och förordning. Föreskrifter innehåller ofta de mest detaljerade bestämmelserna.
När kemisk fällning inklusive sedimentering av utfälld fosfor sker före den biologiska behandlingen. Fällningen sker i slamavskiljaren därför krävs normalt en större volym.
Liten biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten, kräver vanligtvis placering i uppvärmt utrymme och elanslutning. Ansökningar görs på separat blankett.
Bestämmelser utfärdade av regeringen. Förordningar kan innehålla mer detaljerade bestämmelser. Förordningar ger ofta en myndighet rätt att utfärda ytterligare bestämmelser i form av föreskrifter.

G

Anläggning som används av två eller flera fastigheter gemensamt. Det kan vara att stora delar av anläggningen eller exempelvis bara att infiltrationen är gemensam.
Benämning på anläggning som används av två eller flera fastigheter, och där det finns ett lantmäteribeslut kring fastigheternas rättigheter och skyldigheter kring anläggningen.
I tätbebyggda områden eller samlad bebyggelse bör möjligheten till gemensamma avloppslösningar beaktas och föreslås vara en naturlig del i urvalsprocessen för avloppslösning. Det ger ekonomiska och miljömässiga vinster. Det kan t ex bestå av slamavskiljare på varje fastighet med pumpning till en gemensam infiltration.
Beskriver hur grundvattnet strömmar i marken och till slut blir ytvatten i sjöar och vattendrag.
Undersökning av grundvattenförhållanden, till exempel avståndet till grundvattnet från markytan.
Permeabel (genomsläpplig) textil, vävd polyester eller propylene, som används för att separera, filtrera, förstärka eller dränera geotekniska material.
Geografiskt Informations System. Ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information.
Grundvatten är det vatten som finns i den mättade zonen (grundvattenzonen), d v s den del av marken där alla porer och sprickutrymmen är fyllda med vatten.
Äldre mycket enkel infiltrationsanläggning med liten kontaktyta där infiltration sker okontrollerat. Detta innebär allt för snabb passage av avloppsvatten, mycket begränsad förmåga att rena bakterier, virus och näringsämnen Får endast användas för dagvatten. (Jämför resorption).
Annan benämning på BDT-vatten.
Består oftast av en mindre behållare med filtermaterial avsedd för mindre flöden från enklare BDT-avlopp, t ex en diskho eller liknande. Oftast kan inte en sådan lösning godtas eftersom slamavskiljning och fullgod rening saknas vilket oftast är ett grundkrav. De flesta lösningar ska även klara en belastning från ett hushåll, dvs. en schablonbelastning på 5 personer (5 pe).

H

Den sammanlagda tid som varje handläggare på miljö och hälsoskyddskontoret har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden räknas ej den tid då kompletterande uppgifter begärts in eller när på annat sätt ärendet är beroende av sökanden eller andra utomstående parter.
Betecknas hEN: Standard som gäller för alla EU-länder. Är en teknisk specifikation som tas fram av standardiseringsorganisationerna. De byggprodukter som täcks av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta.
Havs och Vattenmyndigheten, Statlig förvaltningsmyndighet med ansvarsområde för mindre enskilda avlopp.
Högsta Domstolen.
Harmoniserad standard.
Hälsoskyddslag (1082:1080). Upphävd.
Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar som till övervägande delen utgörs av toalettvatten och/eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.
Toalett där avfallet spolas bort med vatten till en behållare för biologisk nedbrytning.
Markens vattengenomsläpplighet, mängden vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Enheten är m/s, ofta används m/dygn och cm/tim. Förmågan att släppa igenom vatten definieras i Darcys lag.
Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer (patogener) avdödas så att ingen risk för smittspridning föreligger.
Skyddsområden för enskilda avloppsanläggningar enligt riktlinjerna, högre reningskrav ställs. Gemensamma anläggningar för 6-40 hushåll (röda områden på kartan över skyddsområden).

I

Rening av avloppsvattnet genom filtrering (perkolation) genom det naturliga jordlagret där det diffust sprids via marken till grundvattnet.
Användande av en naturlig eller grävd sänka/dike för infiltrering av avloppsvatten. Ofta då som efterpoleringssteg.
S k betongsand 0-8. Sorterad fraktion som är optimal vid anläggning av infiltrationer och liknande. Materialet består av sand/fingrus med högst 8 mm kornstorlek, där det finare materialet nästan saknas helt. Denna kvalité faller i en siktkurva helt inom fält A i diagrammet.
Teknisk försörjning i form av vatten, avlopp, vägnät, elnät, fjärrvärme, bredband och avfallssystem.

J

Jordabalk (1970:994).
Ett begrepp som används när man vill beskriva markens innehåll av organiskt eller oorganiskt sönderdelat material. Det kan bestå av antingen berg, ex. morän, lera, rester av organismer, ex. torv, dy eller kemiska utfällningar. Jordarter med sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser. Jordartskartan beskriver förekomsten översiktlig i ett geografiskt område.
Det samma som texturanalys, analys där kornstorleken bestäms genom siktning.

K

Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning K.
Den yta där grundvattnet stiger mot ytan av kapillär kraft, beroende av finkornigheten hos jordarten.
Landskap med sprickrik kalkberggrund och rikligt med vatten cirkulerande i berggrunden. Bildandet av kolsyra löser delar av kalkstenen och bildar hålrum. De underjordiska vattenflödena bildar gångar som vidgas till underjordiska floder, i karstlandskap får vattendragen ofta övervägande underjordiska snabba lopp.
Tillsats av fällningskemikalie som bildar en svårlöslig kemisk förening med fosfat i avloppsvattnet.
Avloppsslam som bildas genom kemisk fällning.
Den del i behandlingen av avloppsvatten som på kemisk väg renar vattnet, t ex fosforfällning.
Kommunallag (1991:900)
Avloppsvattnet från vattentoalett, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten.
Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i en box eller byggda med tätskikt i botten, kallas även biomodul. Ersätter ibland infiltrationer eller markbäddar.
Resultatet från en jordanalys.
Återbruk och förnyelse av avloppsfraktioners närsalter och jordförbättrande ämnen till odlad mark. I naturen finns ständiga kretslopp av all materia i motsats till de linjära flöden som byggts upp i samhällets produktion och konsumtion.
Den skyldighet enligt Miljöbalken en kommun har att ta hand om hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall från annan verksamhet.
Hantering av biologiskt avfall på den egna bostadsfastigheten genom biologisk syreförbrukande nedbrytning av avfallet.
Diagram där resultatet från en jordprovsanalys presenteras.
Block (mer än 200 mm) (600 mm fram till 2004), Sten (60-200 mm), Grus (2-60 mm), Grovgrus (20-60 mm), Mellangrus (6-20 mm), Fingrus (2-6 mm), Sand (0,06-2 mm), Grovsand (0,6-2 mm), Mellansand (0,2-0,6 mm), Finsand (0,06-0,2 mm), Silt (0,002-0,06 mm), Grovsilt (0,02-0,06 mm), Mellansilt (0,006-0,02 mm), Finsilt (0,002-0,006 mm), Ler (mindre än 0,002 mm). I äldre beteckningssystem: Block (mer än 200 mm), Sten (20-200 mm), Grus (2-20 mm), Sand (0,2-2 mm), Mo (0,02-0,2 mm), Mjäla (0,002-0,02 mm), Ler (mindre än 0,002 mm).
Konsumenttjänstlag (1985:716).
Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning N. Bidrar till övergödning.
Ett steg i kvävets kretslopp, organismers förmåga att omvandla luftens kväve (N2) till åtkomligt kväve som näring till växter. Kvävefixerande organismer finns både på land och i vatten.

L

Inskrivning av förvärv av äganderätt till fastighet i fastighetsbok. Skall sökas inom tre månader från upprättandet av köpehandlingen. Lagfartsbevis. Utfärdas av inskrivningsmyndigheten och innehåller uppgifter om lagfart, köpeskillingens storlek och eventuella bestämmelser som inskränker ägarens rätt. Utfärdas av inskrivningsmyndigheten.
Vatten från nederbörd som passerar deponi eller annan föroreningskälla, som sedan kan leda till föroreningar.
Urin och/eller fekalier samt eventuellt toalettpapper som samlas upp från torra toaletter eller liknande lösningar.
Vattentjänstlagen - Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster.
Avloppsledningarnas funktion är att leda bort avloppsvatten från installationerna inne i huset till förbehandling, behandlingsanläggning eller uppsamlingstank. Ledningsnätet betjänar också ventilationen av avloppssystemet vilket är viktigt både för felfri bortledning (förhindra luftfickor) samt att förhindra lukt. Från huset till slamavskiljaren är självfallsledningar vanligast eftersom avloppsvattnet ska kunna ledas bort även vid ett strömavbrott. Normalt bör fackman anlitas för installation av ledningar både inne i huset och i marken.
Jord med ett lerinnehåll som är större än 15 viktprocent av finjorden (< 2 millimeter) i matjordslagret.
Livsmedelslagen (2006:804).
Lokalt omhändertagande av dagvatten.
Lag (1973:1150) om förvaltning av samfällighetsförening.
LTAR-värde beskriver markens förmåga att ta emot ett visst antal liter vatten per dygn. Detta värde används sedan till att dimensionera t ex en infiltration. Ex. om LTAR=50 så blir infiltrationsytan enligt följande: 1000/50=20 kvm.
Se ventilation.

M

2 till 10 cm stor krossten uppkallad efter den skotske ingenjören Mc Adam. Används bl a som vägbeläggning och dräneringsskikt.
En pump fyller och trycksätter manifoldern (en behållare). Flödet ut från manifoldern fördelas då helt jämt mellan de fyra uttagen. Den används när man pumpar ut vatten från en slamavskiljare i s k tryckinfiltrationer. Manifoldern ersätter fördelningsbrunnen.
Utdikning och avvattning av våtmarker är tillståndspliktigt och reglerad genom miljöbalken.
Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand, grus och/eller makadam. Vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett vattendrag, en sjö eller till havet.
Det samma som infiltrationssand.
Det vatten som finns bundet kapillärt i markporerna.
Det översta jordlagret som har en mörkare färg än underliggande jord på grund av högre mullhalt.
Sveriges samlade miljölagstiftning, förkortas MB och trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken ersatte femton tidigare lagar, däribland bland annat naturresurslagen. En av grundtankarna med miljöbalken var att den skulle ersätta tidigare miljölagstiftning som blivit svår att överblicka. Viss miljölagstiftning finns även på andra håll, till exempel i plan- och bygglagen (PBL).
För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ämnen eller avfall (avloppsvatten) som kan medföra förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter eller någon annan betydande olägenhet i miljön.
Exempelvis utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas till mark, luft, ytvatten eller grundvatten. Definieras i 9 kap. 1 § MB.
Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten.
Det arbete som leder till att vi når de Nationella miljökvalitetsmålen, vilket regionalt på Gotland styrs av Länsstyrelsens dokument ”Gotländska miljömål”.
Förkortas MHN. Har det politiska övergripande ansvaret för miljö och hälsoskyddsarbetet i Region Gotland. Nämnden tar beslut i övergripande frågor inom verksamhetsområdet. I stor utsträckning har nämnden delegerat beslutsrätten till enskilda tjänstemän och nämndens arbetsutskott.
Ska utfärdas till den som påbörjat en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. T ex en fastighetsägare som anlagt avloppsanordning utan tillstånd, om arbetet har påbörjats innan beslut utfärdats, eller andra åtgärder som inte ryms i det befintliga tillståndet. Från och med 1 januari, 2007 gäller det även privatpersoner. Avgiften går till staten.
Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk (se reningsverk).
Miljökvalitetsnorm
Osorterad jordart som avlagrats av inlandsisen.
Biologisk toalett där avfallet samlas i en behållare under toaletten där det bryts ned biologiskt, även kallad torrtoalett.
Biologisk toalett där avfallet samlas i en stor behållare under toaletten där det bryts ned biologiskt; systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.
Hur kvantitativa jordarters förekomster på en plats är. Lagren kan variera från ett fåtal centimeter till tiotals meter.
Vattnets rörelse i mark där alla porer fyllts av vatten, respektive där en del porer är luftfyllda. Mättat flöde medför oftast anaeroba förhållanden, dvs. syrefritt.

N

Särskilt skyddsvärda naturområden som är skyddade med stöd av miljöbalken och klassade som riksintresse.
En naturligt sorterade jordarter som domineras av sand, grus och sten. Naturgrusavlagringar spelar en viktig roll som grundvattenresurs. Sveriges miljömål säger att naturgruset som resurs ska bevaras, för att trygga framtidens vattentillgång samt att bevara landskapsbilden.
Naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade eller outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta. Reserver är naturresurser som är kända och så åtkomliga att de kan utnyttjas ekonomiskt med känd teknologi. Rent dricksvatten är exempel på en sådan resurs.

Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium (NH4+) via nitrit (NO2)

Bakteriell omvandling av ammoniumkväve (NH4+) till nitratkväve (NO3-) som sker i luftade syrerika miljöer.

Kväveförening med kemisk beteckning NO2 som bildas genom oxidation av ammonium (NH4+)

Ett område där avfall från en produktion blir en resurs i en annan och där övrigt avfall minskas genom aktiva miljöval av producenter och konsumenter.
Skyddsområden för enskilda avloppsanläggningar enligt riktlinjerna för anslutning av 1-5 hushåll (vita områden på kartan över skyddsområden).
Växtnäringsämnen såsom kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

O

Anordning som används för att avskilja oljor och fetter i avloppsvattnet innan slamavskiljning och infiltrering eller vid avledning till kommunalt avloppsnät. Anläggningar där oljeavskiljare ska vara installerade är t ex vid: verkstäder, biltvättar eller andra verksamheter med oljehantering. Avskiljaren ska vara godkänd enligt standarden SS-EN 858.
Fritidshusområde där allt fler fastighetsägare väljer att bo permanent, så att området så småningom omvandlas till ett permanenthusområde.
Se mättat flöde.

P

Begreppet omfattar alla sjukdomsalstrande mikroorganismer , så som virus, bakterier, urdjur och svampar.
Polyaluminiumklorid, fällningskemikalie vanlig använd vid direktfällning i slamavskiljare eller vid förfällning av fosfor.
Fastighet som nyttjas för bostadsändamål där boende är folkbokförda på fastigheten.
Persondygn, föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.
Mått på vattnets surhetsgrad. 0-7 = surt 7 = neutralt 7-14 = basiskt
Personekvivalent, föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.
Se efterpolering.
Förkortning för prefabricerad, alltså förtillverkad.
En CE-märkt produkts obligatoriska bilaga som talar om vad produkten klarar av. Parametrar för vilka det i föreskrifter finns nationella gränsvärden måste redovisas.
Normalt grävs 2-3 stycken till minst 2 meters djupa eller till berg, vid projektering av nyanläggning av avloppsanläggning. Detta för att lokalisera lämplig plats för infiltration till mark.
Brunn försedd med pump, från vilket avloppsvatten pumpas via en klenare pumpledning till ett reningssteg, som t ex en infiltration. Detta medför att man kan placera reningsteg på lämpligast plats eftersom inget självfall behövs. Vid s k pumpbeskickning får man samtidigt en lång livslängd på reningsteget och slamflygt förhindras, samt att en mycket bra reningsfunktion erhålls i och med att hela infiltrationsytan används.

R

Gas som avgår i samband med avloppsrening, t ex koldioxid, vatten, kvävgas.
Det samma som utsläppspunkt, Dvs mottagare vid utsläpp av avloppsvatten, kan vara vattendrag, sjöar, eller hav. Även markområden och grundvattnet kan utgöra recipient.
Avskiljning av bl a fosfor, kväve smittämnen samt avdödning av smittämnen i en avloppsanläggning.
Slamavskiljare teknisk konstruerad för att klara kraven för slamavskiljning enligt svensk standard SS 82 56 25. Konstruktionen bygger på äldre betongbrunnar av ringtyp. Prefabricerade slamavskiljare skall vara certifierade för aktuell belastning eller vara konstruerade efter denna standard.
De tre reningsstegen man pratar om i avloppssammanhang är, förbehandling, behandling och efterbehandling.
Teknisk anordning för rening av spillvatten som ofta består av mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening. Om det gäller fritidsbebyggelse eller ett fåtal fastigheter (1-5 hushåll) bör en mer robust avloppslösning väljas som inte är beroende av en kontinuerlig tillförsel av avloppsvatten. Reningsverken kräver löpande skötsel, tillsyn och provtagning. Regelbunden service av sakkunnig är en förutsättning för att bra rening ska upprätthållas. Ska vara certifierad enligt SS-EN 12566-3 upp till 50 pe.
Äldre reningsteknik för fritidshus med enkelt BDT-vatten där vattnet släpps ut i en grunt bevuxen yta som är tätt i botten. Detta består dels i att avloppsvattnet avdunstar till luften, dels upptas av växtlighet, och dels i att organiskt material fastläggs och bryts ned biologiskt. Fungerar ej tillfredställande i nordiska klimat och är numer ingen godkänd reningsteknik. (jämför grusfilter).
Se självrening
Står för återvunnen växtnäring certifierat slam, ett certifieringssystem för större avloppsreningsverk.
Gemensamma värderingar eller förhållningssätt som ska styra arbetet. Riktlinjer är inte juridiskt bindande utan egentligen Guide-Lines. Riktlinjerna för enskilda avlopp på Gotland är antaget av miljö och hälsoskyddsnämnden.
Avloppsanordningen ska vara tillförlitlig och driftsäker under en överskådlig framtid och dess funktion skall kunna kontrolleras. För att säkra anordningens funktion ska drift- och underhållsinstruktioner lämnas av leverantören. Regelbunden service och kontroll av anläggningen ska utföras fackmannamässigt, d v s av sakkunnig, t ex genom serviceavtal, utbildning etc. Anläggningen ska vara användarvänlig för en bred användargrupp.

S

Ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighetsägare eller en person kan ha att på visst sätt nyttja annans fastighet. Vid anläggande av avloppsanordning på någon annan mark än din egen, bör ett servitutsavtal upprättas mellan fastigheterna. Servitutsavtalet ska sedan skrivas in hos Lantmäteriet så att det sedan följer fastigheten.
Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan t ex gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat.
Se sluten tank
Toalett med anordning där urin och fekalier separeras . Ansökningar görs på separat blankett.
Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Svensk författningssamling.
Sveriges Geologiska Undersökningar.
Det samma som texturanalys.
Resultat från texturanalys, kallas också kornfördelningsdiagram.
Stenmaterial med storleken 0-70 mm (finsingel 4-8 mm), fås genom att naturgrus siktas i såll. Singel används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar.
Skalenlig översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen där också till exempel dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar mm finns utritade.
Avskiljning av bl a fosfor, kväve, smittämnen samt avdödning av smittämnen genom att utnyttja mark och natur i avloppsanläggningens omgivning efter utsläpp från det byggda avloppssystemet.
Se överfall.
Anordning som minska smittämnens förmåga att nå människor och djur genom t ex separering/sortering, filtrering, fördröjning/mellanlagring eller utspädning.
Pump, (även kallad tuggerpump) har ett skärsystem som sönderdelar avloppsvattnet. Används för ej slamavskilt spillvatten och vid tryckledning med små dimensioner, från PEM 40 slang och större.
Fasta partiklar och fett som avskilts från avloppsvattnet. Slam är ett hushållsavfall och måste behandlas som ett sådant. Det går att ansöka om att få ta hand om slammet själv, det görs på separata blanketter.
Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Ska vara konstruerad enligt referensslamavskiljaren eller vara certifierad enligt SS-EN 12566-1.
Vid dålig separation i slamavskiljare kan slam följa med ut i utloppet och vidare till infiltrationen som då löper stor risk att sättas igen. Orsaken till slamflykt kan bero på olika orsaker beroende på anläggningens typ, användning mm. T ex kan det uppstå om slamavskiljaren är underdimensionerad, vid stora flöden från badkar eller liknande, om kemikalier användning eller om T-rör saknas. Regelbunden kontroll och skötsel av anläggning eliminerar slamflykt. I slamavskiljarens sista kammare ska det inte finnas mer än 50 % slam på ytan. Det finns på marknaden en insatts av ”flaskborststyp” att placera i utloppet som förhindrar att slammet når infiltrationen. Vid pumpning undviker man detta.
Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts bara till snålspolande eller vid nyanläggning endast extremt snålspolande toaletter (<1 Liter/spolning). Rekommenderad tankvolym för ett hushåll är 3 kbm. Ska vara certifierad enligt SS-EN 12566-1.
Anordningar för behandling av hushållsspillvatten dimensionerade för upp t o m 200 pe (personekvivalenter).
Livsmedelsverket
Toalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter, vanlig spolmängd liten spolning 2 liter och stor spolning 4 liter. Se extremt snålspolande toalett.
Statens offentliga Utredningar.
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utfärdar produktcertifikat på byggprodukter, avloppsanordningar mm.
Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll eller annan verksamhet, se avloppsvatten.
Ett lager under spridarrören i t ex en infiltration bestående av makadam eller singel (12-32 mm) i tvättad kvalité.
Rör i spridarlagret som fördelar avloppsvatten jämt över infiltrationsbädden. De är släta invändigt med en innerdiameter med minst 80 mm. Hålen är 8 mm, och avstånden mellan 30-60 mm. Ledningens lutning ligger mellan 0,5-1 cm per meter.
Suspenderad substans, d v s de partiklar som finns i avloppsvatten.
Fastighet från vilken uppdelning i nya fastigheter ägt rum.
Äldre avloppslösning med mycket enkel filtrering med liten kontaktyta där infiltration sker okontrollerat. Detta innebär allt för snabb passage av avloppsvatten och mycket begränsad förmåga att rena bakterier, virus och näringsämnen. Användas oftast i dag bara för dagvatten.
Förkortas SS, de partiklar som finns i avloppsvatten.
Svanenmärkningen är det officiella nordiska miljömärket. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Idag svanmärks allt från tvättmedel till möbler och hotell. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller vissa krav bland annat genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. Märkningen gäller oftast i tre år, kraven höjs successivt för att ständigt få fram allt mer miljöanpassade produkter.
Annan benämning på klosettvatten.
Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag, förkortas BOD.
Skyddsområden för enskilda avloppsanläggningar enligt riktlinjerna. Här gäller områdeskrav enligt A1 och/eller A3. För A1 förbud mot utsläpp från WC eller för A3 krav på gemensamhetsanläggning (blå respektive grå områden på kartan över skyddsområden).

T

Förkortning, se Torrklosett.
Kemiska föreningar i disk- och tvättmedel som sänker ytspänningen för vatten, vilket gör att vattnet kan ta sig in i och väta exempelvis textilier och fläckar.
Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken.
Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet.
En landyta vars vatten från nederbörd samlas, i vattendrag, brunnar och sjöar. Dessa områden avgränsas av vattendelare.
Ges för att anlägga och använda en avloppsanläggning på en fastighet efter det att en ansökan blivit beviljad. Tillståndet kan tidsbestämmas eller beläggas med villkor.
Myndighetskontroll av verksamhet.
Den myndighet som ger ett tillstånd enligt en viss lagstiftning. Myndigheten övervakar även att villkoren i tillståndet följs. På Gotland är det Miljö och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet.
Avgift per timma handläggningstid som handläggande tjänsteman använder för att handlägga ett ärende, för inspektioner, mätningar och andra kontroller. Avgiften tas ut för varje halvtimme handläggningstid i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen taxa.
Terrängens form såsom höjder, sänkor och lutning.
Klosett där latrin samlas upp utan att spolas bort med vatten, d v s utedass, mulltoaletter eller liknande.
Totalkväve, både partikelbundet och löst.
Totalfosfor, både partikelbundet och löst.
Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare. För WC + BDT-vatten.
Biologisk reningsprocess som innebär att avloppsvattnet luftas och cirkuleras över ett bärarmaterial varvid en biofilm bildas.
Rör som sitter monterat på slamavskiljarens utloppsrör för att förhindra ytslam att gå vidare ut i avloppsanläggningen.
Torrsubstans, anges ofta i procent av total vikt eller volym.
Det samma som skärande pump.
Ett mått på gas och vattens suspension av partiklar, d v s dess innehåll av partiklar (grumlighet) och mäts i NTU (Nephelometric Turbidity Unit) eller FNU (Formazin Nephelometric Unit).
Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare. Endast för BDT-vatten.
Möjliggör källsortering av avloppsfraktioner från bostäder och andra byggnader. Flertalet avloppslösningar kan då göras i efterhand efter behov och förutsättningar. Möjliggör t ex byggande på platser där WC-avlopp inte är lämpligt.
Kontroll av brunnars täthet, som t ex slamavskiljare ska ske enligt svensk standard SS 825627.

U

Ett UF-membran kan beskrivas som ett rör där väggarna består av så små hål att inga bakterier kan passera Det utgående vattnet från reningsverket passerar ett UF-Membran som inte släpper igenom några bakterier samt höjer reningseffekten avsevärt . Det tar även bort 60-70% av medicinrester, hormoner samt virus. Utgående vatten från verket är nära dricksvattenkvalitet. Backspolning av UF-Membranen sker automatiskt i verket. Då UF membranet kraftigt reducerat vattnet från bakterier behövs ingen hygieniseringsbädd.
Det samma som extremt snålspolande.
Avloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterande toalett, det vill säga BDT-vatten och fekalier med spolvatten.
Avskiljning av urin i toaletten. Ansökas görs på separat blankett.
Det samma som urinseparering.
Utförandeintyg för enskilt avlopp bifogas med beslutet. Blanketten fylls i efter det att avloppsanläggningen är utförd och skickas in inom en månad till Miljö och hälsoskyddskontoret.
Mottagare vid utsläpp av avloppsvatten, kan vara vattendrag, sjöar, eller hav. Även markområden och grundvattnet kan utgöra recipient.
Område i terrängen där det sker utflöde av vatten ur grundvattenzonen.
En uv-lampa belyser det renade utgående vattnet så att bakterier avdödas. Används bl a i reningsverk eller som komplementsteg. Vattnet bör vara så rent och klart som möjligt för att metoden ska ha en tillfredställande effekt.

V

Vatten och avlopp.
Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen. Vattenåtgång ca 0,5-0,6 liter per spolning. Undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar eller liknande. Se extremt snålspolande toalett.
Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Upphävd.
Gränsen mellan två eller flera avrinningsområden.
Bäck, flod, å, älv, kanal eller damm.
Toalett som töms och rengörs genom vattenspolning.
Kommunalt avsatta områden för vattenuttag där det ställs högre krav på försiktighetsåtgärder vid anläggande av enskilda avlopp (blå områden på kartan över skyddsområden) . I primära skyddsområden (tidigare inre) gäller förbud mot utsläpp av avloppsvatten. I sekundärt skyddsområde (tidigare yttre) gäller förbud mot utsläpp från WC.
Vatten från t ex grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning.
En avloppsanläggning bör ventileras genom att den ansluts till en byggnads avloppsystem och avluftas över byggnadens tak. Vid användning av t ex pumpbrunnar där luftningen bryts ska delar av avloppsanläggningen luftas separat, som t ex vid pumpbeskickade infiltrationer.
Planeringsverktyg för större avloppsanläggningar.
Vatteninformationssystem Sverige.
Straffavgift fastställd av myndighet eller angiven i avtal, som skall erläggas i böter då någon part inte fullföljt sina plikter.
Vattenlag (1983:291). Upphävd.
Verksamhetsområde enligt LAV.
(Vacuum On Demand) eller så kallat lågtrycksvakuum. Ett system där vakuum byggs upp när behovet finns, till skillnad från konstantvakuumsystem.
Samlingsbegrepp för olika former av sankmark, där marken under en stor del av året är vattenmättad, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna. T ex myrar, kärr, mossar, träsk, strandängar eller sumpskog, även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
Den vattenmängd som ryms i t ex en slamavskiljare från botten till underkant på utloppsröret. Volymen är en viktig parameter vid dimensionering av enskilda avlopp. Volymen beräknas enligt : V = π r 2 h (d v s. Volymen = 3,14 × ½ diametern × ½ diametern × djupet).

W

Förkortning (water closet), se vattenklosett.
Avloppsvattnet från vattentoalett, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten. Även kallat svartvatten.

Å

Mark som används eller lämpligen kan användas till odling av grödor.
I kretsloppssammanhang återföring av avloppsfraktioner till odlad mark.

Ö

Eller s k "skibord". Justerbar anordning i fördelningsbrunnen, där man kan justera nivån på utflödet i spridarledningarna. Ska justeras så att lika mycket vatten hamnar i varje spridningsledning. Ofta behöver de omjusteras efter något år när fördelningsbrunnen satt sig.
Läggs mellan lager när övergång krävs från finkornigt till grovkornigt material. Det kan best av t ex av ett skikt med dräneringsgrus eller finsingel 4-8 mm.
För hög tillförsel av näringsämnen, främst från fosfor (P) och kväve (N) till mark och vattendrag, vilket leder till problem som algblomning, med syrebrist i sjöar och hav som följd.
Undersökning som görs var femte år på 100 slumpmässigt utvalda enskilda dricksvattentäkter runt om på Gotland.