Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor om enskilt avlopp

Jag har fått hem ett utskick från Klart vatten där jag informeras om mitt ansvar som fastighetsägare att se till att mitt avlopp är godkänt och det följer de krav som gäller. Hur vet jag om min fastighet har ett godkänt avlopp?

I första hand om du är osäker ringer du till Klart vatten, Region Gotland på 0498-269590 så informeras du om vad som gäller just för dig. Dvs. vilka tillstånd som finns och vilken avloppslösning som finns för just din fastighet. För att på plats kunna identifiera vad som behöver göras på ditt avlopp, kontaktar du en gräventreprenör för förslag på lösning utifrån vilka krav som ställs och dina önskemål. En ansökan måste alltid in för de åtgärder som ska göras på avloppsanläggningen eftersom det är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken.

Förslag på avloppsentreprenör hittar du bl a på: http://bransch.avloppsguiden.se/entreprenörerkonsulter.html.

Enligt det informationsutskick du fått är målet att alla fastigheter i din socken ska ha godkända avlopp inom en 2-årsperiod. Ett vanligt scenario är att man som fastighetsägare planerar sitt avlopp, kontaktar entreprenör och skickar in sin ansöka under första året. Sedan att man under andra året utför förbättringsåtgärden på avloppet efter det att man fått sitt tillstånd.
Du som fastighetsägare har två år på dig att planera för de åtgärder som krävs för att avlopp för fastigheten ska bli godkänt och att skicka in ansökan om dessa åtgärder. Om ansökan inte kommit in inom två år kommer det att utfärdas förbud att använda den befintliga avlopp på fastigheten. Detta förbud är också belagt med en extra handläggningsavgift, dvs. det ingår inte i handläggningsavgiften som rör själva avloppstillståndet. Det är också viktigt att utföra sitt avlopp när man väl fått sitt tillstånd så att Klart vatten kan avsluta ditt ärende på krav om åtgärder.
Vänd dig till miljö- och hälsoskyddsnämnden om du vill ha reda på vilka tillstånd som finns för ditt avlopp. För en besiktning eller kontroll av avloppsanläggningen, kontaktar du en entreprenör som anlägger eller projekterar avlopp. Kom ihåg att söka tillstånd innan avloppet åtgärdas. Mer information hittar du på: - www.avloppsguiden.se, här finns också en lista på verksamma entreprenörer på Gotland, samt en mängd information om avlopp.
Exempel på avloppsanläggningar som inte är godkända och inte når upp till dagens krav: - Avlopp som är äldre än 1987 enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, nytt tillstånd krävs. - Avlopp som saknar giltigt tillstånd. - När det finns slamavskiljare men efterföljande rening saknas, d v s avloppsvattnet leds till dike eller liknande utan att renas. - Om avloppsvattnet leds till stenkista eller grusfilter. Bad-, disk- och tvättvatten måste också renas. - När vatten finns indraget i huset, men rening saknas. - Om anläggningen är feldimensionerad. Avloppet ska vara dimensionerat för högsta belastning. Inredda uthus och gäststugor med full sanitär standard med kök och toalett räknas som ett eget hushåll. Anläggningen ska dimensioneras för detta.
De flesta åtgärder som görs på en avloppsanläggning är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är oftast inte tillräckligt att bara gräva om en reningsbädd, oftast måste den även flyttas. Hela avloppsanläggningen ska godkännas för att uppfylla kraven. Hör av dig till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få veta vad som gäller i ditt fall.
Markbäddar med ansluten WC klarar inte normal skyddsnivå enligt dagens krav, det gör däremot infiltrationer. För att klara kraven behövs ytterligare åtgärder där man måste anlägga markbäddar.
Om du har en enskild vattentäkt är det du som fastighetsägare ansvarig för vattenkvaliteten. Dålig vattenkvalitet beror ofta på läckage från en närliggande dålig avloppsanläggning. Vänd dig till miljö- och byggnämnden för att få reda på statusen på ditt avlopp. Vattenlaboratoriet på Visby lasarett m fl är ackrediterad att utföra mikrobiologiska och kemiska analyser av vatten.
Beroende på om det handlar om underhållsåtgärder eller en helt ny anläggning kan prisbilden variera kraftigt. Kontakta en eller flera entreprenörer för att få prisuppgifter. Lista på dessa finns på www.avloppsguiden.se. För handläggningen av beslut betalar man ett enhetspris för handläggningen enligt fastställd taxa. Om man gör ett gemensamt avlopp delar man på denna avgift och många av övriga kostnader, det blir oftast mycket billigare. Det blir dessutom fördelaktigare för miljön.
En infiltrations livslängd beräknas till c:a 15-20 år eller mer beroende bland annat på belastning och skötsel. Livslängden på en nyanlagd modern avloppsanläggning med pumpbrunn och upplyft infiltration är betydligt längre. Du ska löpande underhålla anläggningen för att säkra en bra funktion under lång tid. Du bör se över din infiltration om den är mer än 15 år, speciellt om den saknar pumpbrunn och inte är upplyft. Men det är många fler faktorer som påverkar livslängden.
Den ska innehålla en fullständigt ifylld och av fastighetsägaren underskriven ansökningsblankett. En skalenlig situationsplan där hela avloppsanläggningen finns inritad, samt fastighetsgränser, alla närmaste vattentäkter, vattendrag, sjöar etc. Använd lantmäteriets karta med lämplig skala t ex 1:500. Ta hjälp av entreprenören för att fylla i tekniska detaljer och för att gräva provgropar.
Nej, du måste ha fått beslutet om tillstånd innan du påbörjar arbetet. Du har två år på dig att påbörja och fem år att färdigställa. Anlägger du en avloppsanläggning utan tillstånd får fastighetsägaren betala en miljösanktionsavgift.

Avloppet ska vara dimensionerat för högsta belastning. Inredda uthus och gäststugor ska räknas med, även om dessa bara används sommartid eller under kortare perioder. Byggnader med full sanitär standard räknas som ett eget hushåll.

Ja, en befintlig slamavskiljare kan användas förutsatt att den är täthetskontrollerad eller renoverad, så att den är garanterat tät och klarar dagens funktionskrav. Den måste vara rätt dimensionerad för den nuvarande belastningen, normalt räknar man 2 kubikmeter för ett hushåll om WC är anslutet. De gamla ledningarna av betong från huset byts ut mot plast.