BUN § 44 Personalkostnader 2010 avveckling och andra extraordinära personalåtgärder

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49201

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 44
Personalkostnader 2010 avveckling och andra extraordinära personalåtgärder

Dnr BUN 2009/13:04

Under de senaste åren har ett stort antal uppsägningar undvikits genom att medel har avsatts till avgångsvederlag och särskild avtalspension. I 2011 års budget har barn- och utbildningsförvaltningen äskat 10 miljoner kronor för avveckling av personal och andra personalåtgärder. Vid personalplaneringen inför läsåret 2010/11 visar det sig att behov finns av att avveckla övertaliga inom vissa lärarkategorier och även inom Kommunals avtalsområde. Kostnaden för avgångsvederlag alternativt särskild avtalspension beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor. I 2010 års budget finns 2,3 miljoner kronor avsatt för svårplacerad personal. Av dessa medel är 1,95 miljoner kronor intecknade under vårterminen. Under höstterminen beräknas kostnaderna uppgå till cirka 0,85 miljoner kronor, vilket innebär en kostnad av 0,5 miljoner kronor utöver budget. Sammantaget begärs tre miljoner kronor för olika personalåtgärder under 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut