BUN § 45 Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa – svar till Socialstyrelsen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49200

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 45
Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa – svar till Socialstyrelsen

Dnr BUN 2010/114:62

Per Stenström, chef för Barn- och elevhälsan föredrog bakgrunden muntligt. Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för skolhälsovården har inom ramen för sitt nationella tillsynsuppdrag avseende hälso- och sjukvårdens insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa besökt Högbyskolan och Västerhejde skola.

Resultatet av besöken vid de båda skolorna var att Socialstyrelsen inte konstaterat några brister inom det granskade området och att skolhälsovårdens arbete med barns och ungdomars psykiska hälsa är väl utvecklat.

Det Socialstyrelsen i ett särskilt beslut konstaterat är att huvudmannen inte gett skolhälsovården ett tydligt uppdrag där det framgår vilket ansvar skolhälsovården har på området barns och ungdomars psykiska hälsa.
En redovisning av det förtydligade uppdraget skall vara Socialstyrelsen tillhand senast den 16 april.

Barn- och utbildningsnämndens beslut