BUN § 46 Policy för internationellt arbete

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49199

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 46
Policy för internationellt arbete

Dnr BUN 2010/88:60
Med Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete syftar BUN till att skapa en plattform och stöd för det fortsatta arbetet med internationella samarbeten inom förskola, grundskola, särskola och kulturskola. Syftet innebär också att det ökade internationella samarbetet genom de preciserade insatsområdena långsiktigt ska skapa mervärde för barn, elever och lärare vilket i sin tur främjar utvecklingen för Gotlands kommun och dess invånare. Med policyn för internationellt arbete vill BUN visa på vikten av att följa internationaliseringsmålen i läroplanen som omfattar alla elever och medför ett ansvar för skolhuvudmannen att ha en strategi för att förverkliga dem.

Barn- och utbildningsnämndens beslut