BUN § 56 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående Orionskolans överklagande av beslut 2010 § 11

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49189

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-04-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-04-14

BUN § 56
Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående Orionskolans överklagande av beslut 2010 § 11

Dnr BUN 2010/11:04

Med anledning av att Orionskolan inkommit med ett överklagande av Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010 § 11 till förvaltningsrätten i Stockholm, har Gotlands kommun ombetts att yttra sig i ärendet.

Enligt BUNs delegationsordning kan förvaltningschefen yttra sig å nämndens vägnar tex till domstol, men i och med att BUN tog beslut i det enskilda fallet Orionskolan kan yttrandet inte delegeras med anledning av överklagandet enligt Kommunallagen 34§ pkt 2.

Kommunallagen
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
2. yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats

Barn- och utbildningsnämndens beslut