§ 42 Konkurrensutsättning av kostverksamheten NÖG

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4871

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 42
Konkurrensutsättning av kostverksamheten NÖG

(Dnr 2001/020-62)
Eva Nypelius och Kerstin Kalström, ordförande i BUN resp GNVN hade i gemensam skrivelse 2001-01-09 föreslagit att resp nämnd (BUN och GNVN) ger förvaltningarna i uppgift att i samråd med KSK utarbeta förslag till hur kostverksamheten kan samordnas och samtidigt konkurrensutsättas. BUN hade behandlat ärendet 2001-03-07 (BUN § 01/20), 2001-08-22 (BUN § 01/85) samt 2001-12-12 (BUN § 01/132).

Förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen hade utarbetats av förvaltningarna (BUF och GNVF) i samråd med upphandlarna vid Gotlands kommun. Vid anbudstidens utgång hade inkommit ett anbud, inlämnat av Gotlands Nord-östra barn- och utbildningsdistrikt. Inköpschef Dan Ingmansson och kostchef Inger Göthberg redovisade ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN förkastar det ingivna anbudet från Gotlands Nord-östra Barn- och utbildningsdistrikt.

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att analysera orsakerna till att inga externa anbud ingetts i den aktuella upphandlingen .

  3. Förvaltningschefen och inköpschefen ges i uppdrag att i en rapport till kommunstyrelsen redovisa bl a de erfarenheter som vunnits av upphandlingen, tidsåtgång för upphandlingsprocessen, samt handlingsalternativ i den fortsatta hanteringen.