§ 41 Konkurrensutsättning av städverksamhet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4870

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 41
Konkurrensutsättning av städverksamhet

BUN beslutade 2002-03-27 i samband med behandlingen av Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007 att godkänna att upphandlingsprocessen avseende Etapp 1, dvs städverksamhet vid Säveenheten inkl komvux, inleds enligt framlagt förslag (BUN § 02/18).

Förvaltningen hade i samråd med Tekniska Förvaltningen och kommunens upphandlare utarbetat förslag till preliminärt förhandlingsschema för verksamhetsövergång till konkurrensutsättning av städverksamheten vid Säve/komvux.

Förvaltningschefen Lars Danielson föreslår i skrivelse 2002-05-22 att upphandlingen etappindelas enligt följande:

Etapp  Fr o m tidpunkt  Etappen omfattar Beräknad städyta, m2  Beräknad städyta per etapp, m2
Etapp 1:1 2003-01-01 Komvux, Hackspetten 4 000  
    CPG Norr 4 000 8 000
Etapp 1:2 2003-07-01 RSG 7000  
    CPG, Söder 1 300  
    Idrott och matsal 3 300 11 600
Etapp 1:3 2004-01-01 EFG, Trojaborg 7 400  
    Desideria 1 600 9 000
Etapp 1:4 2004-07-01 Säve Söder, F-huset 10 700 10 700
     

Totalt:

39 300

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Upphandling

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att driva upphandlingsprocessen vidare enligt följande inriktning:

  Upphandlingen skall etappindelas enligt framlagt förslag, vilket innebär att etapp 1:1 avser komvux, Hackspetten samt Christopher Polhemgymnasiet Norr. Upphandlingstid: 2003-01-01-- 2005-12-31 med möjlighet för kommunen att begära upp till två års förlängning. Hävning eller omförhandling av avtal under perioden skall vara möjlig enligt villkor som tas upp i förfrågningsunderlaget.

  Upphandlingen skall avse samma städstandard som idag med möjlighet att omförhandla denna.

 3. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 2002-06-03.

 4. BUN beslutar om upphandling av efterföljande etapper. Före beslut om upphandling av ny etapp skall utvärdering ske av den föregående etappen.

  Städning i egenregi

 5. Förvaltningen ges i uppdrag att till BUN-sammanträdet 2002-09-25 redovisa förslag till avgränsning, tidplan och genomförande.

 6. Klintelinjen ges i uppdrag att identifiera och inrätta kombinationstjänster där så är möjligt fr o m 2003-01-01.