Kontakt

Telefon: 0498-26 90 00, val 4 Kollektivtrafik och färdtjänst
Telefontid helgfria vardagar 09:00-15:00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkering för rörelsehindrade - Handikapparkering

Rörelsehindrade med parkeringstillstånd får parkera gratis på parkeringsplats där avgift annars tas ut. Rörelsehindrade får parkera i tre timmar på gågata (Östertorg, Adelsgatan) och även på sträckor med parkeringsförbud. Dock inte på gångfartsområde om det inte finns markerad plats. 

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Allmänt

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överrenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att

  • parkera under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.
  • parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, t.ex. taxizon.

Avgift

På Region Gotlands allmänna parkeringar är funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd helt avgiftsbefriade. Observera att detta är ett lokala föreskrifter som endast gäller inom Region Gotland.

På tidsbegränsad parkeringsplats inom Region Gotland skall p-skiva användas.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till Region Gotland som utfärdar nytt tillstånd. Förlorat eller stulet tillstånd polisanmäls av innehavaren och spärras därefter genom regionens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.