Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Definition av begrepp

Styrande dokument som fastställs av regionfullmäktige

Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd.

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Region Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning.

Program/plan/strategi anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Den är vägledande för beslut och styrning. Program/plan/strategi  innehåller övergripande mål, inriktning och aktiviteter för det avgränsade området. Reglementen anger verksamhet och arbetsformer för nämnder. Regionfullmäktige klargör befogenhetsfördelning mellan nämnder. Varje nämnd upprättar därefter arbets- och delegationsordning inom nämnden.  

Reglemente
Samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar.

Regler/regelverk är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.

Taxa
Taxan är den prislista som ligger till grund för avgiften.

Styrande dokument som i princip fastställs på nämnd eller förvaltningsnivå

Riktlinjer är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur t ex en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Övergripande vägledning för att följa en policy.

Handlingsplan är en sammanställning av aktiviteter som tillsammans ska leda till att uppnå mål. Den visar konkret vad som ska göras inom ett visst område, vem/vilka som ansvarar för uppgiften samt när det ska vara klart alternativt när det ska följas upp.

Rutiner: hur aktiviteter ska utföras. Som stöd kan finnas checklistor, mallar, blanketter, formulär m.m.