§ 67 Delårsrapport 2/2002. (Halvårsrapport)

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4838

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 67
Delårsrapport 2/2002. (Halvårsrapport)

Enligt anvisningarna skall rapporteringen avseende kvartal 2 (halvårsrapporten) omfatta verksamhet, ekonomi och personal med fokus på ekonomi och prognosticerat resultat för innevarande år med anledning av kommunens kärva ekonomiska läge. Rapporteringen skall också innehålla en sammanfattning av förvaltningarnas verksamhet och effekter av stoppaket och övriga åtgärder, samt viss personalstatistik och kommentarer kring investeringsverksamheten. Rapporten skulle vara KS tillhanda senast 2001-08-19.

Ekonomi- och personalavdelningarna hade sammanställt delårsrapporten. Enligt de aktuella siffrorna pekar BUNs resultat för år 2002 mot ett underskott om ca 3,9 mkr. Verksamhetens resultat är i de flesta avseenden goda, men på vissa punkter uppnås inte målen. Ekonomichef Elisabeth Österdahl, controller Per Löttiger och förvaltningschef Lars Danielson redovisade delårsrapporten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapporten jämte förvaltningschefens sammanfattande nämndskrivelse överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen