§ 76 Projekt kring Skola - Arbetsliv samt Studie- och Yrkesmässa

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4832

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 76
Projekt kring Skola - Arbetsliv samt Studie- och Yrkesmässa

Jörgen Jonsson, handläggare av EU-frågor samt av frågor om samarbete mellan skola och arbetsliv, informerade om aktuella projekt och om det pågående internationella samarbetet efter det avslutade EAC-projektet.

I anslutning till informationen behandlades även BUNs arbetsutskotts beslut angående ev Studie- och från 2002-06-12:

Studie- och yrkesmässan skall inte genomföras år 2002. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samråd med partnerskapet planera för en Studie- och yrkesmässa vartannat år fr o m 2003.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs till handlingarna

  2. BUN vidhåller arbetsutskottets beslut från 2002-06-12 att studie- och yrkesmässan ej skall genomföras 2002. BUN framhåller vikten av att hitta en långsiktig lösning för att genomföra framtida Studie- och yrkesmässor där de olika parterna tar ett delat ansvar för genomförandet.