§ 75 Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4831

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 75

Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. 02-08-13 Förvaltningschefens yttrande över förslag till detaljplan kv Pjäsen, A7. Dnr 2002/109-21
2. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar
Anmälningsärenden
1. Inbjudan från Komrev/Öhrlings/Pricewaterhouse till utbildningen Styrning mot resultat, Stockholm 2002-09-10
2. Inbjudan från Komrev/Öhrlings/Pricewaterhouse till utbildningen Intern Kontroll, Göteborg, Malmö och Stockholm 8, 9 resp 17 oktober.
3. 02-05-24 Inbjudan m m från NUTEK att söka medel för att etablera Kommunal Teknikskola.
4. 02-06-04 Skrivelse jämte Handlingsplan från projektet Attraktiv skola
5. 02-06-05 Skrivelse från delegationen för IT i Skolan (ITiS) om medgivet statsbidrag för lärarnas kompetensutveckling period 1 2002. (Medgivet 179 400 kr)
Dnr 2002/107-07
6. 02-06-05 KSau § 113. Budget 2003. Ramar. Omvärldsanalys.
7. 02-06-05 KSau § 115. BUNs begäran om utredning av Säveskolans F-hus. (Ärendet beredes av lokalförsörjningsgruppen vid LK)
8. 02-06-07 Skolverkets skrivelse ang beräkning av avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Dnr 2002/006-88
9. 02-06-07 Jordbruksverkets Allmänna råd gällande besök i djurbesättningar med idisslare.
10. 02-06-10 KS § 153. Budget 2003. Ramar. Omvärldsanalys. Personalpolitiska mål.
11. 02-06-10 KS § 174. Tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd för utbyggnad av förskolor och ombyggnad, Stenkyrka. (TA 2 180 tkr beviljas)
12. 02-06-10 Förvaltningschef Lars Danielsons förslag till program för kfm:s temasammanträde 19 augusti, Skola och förskoleverksamhet
13. 02-06-11 Skolverkets skrivelse ang ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna 2003. dnr 2002/106-65
14. 02-06-12 Riksföreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars (RBU) inbjudan till konferens kring Barn och ungdomar med cerebral pares. Sollentuna 02-09-27--28
15. 02-06-13 Tillsammans-tågets brev med tack för visat intresse för projektet.
16. 02-06-14 Sv Kommunförbundets cirkulär 2002:56 ang avtal om kopiering läsåret 2002-03 (BONUS)
17. 02-06-14 Skolverkets beslutsmeddelande om bidrag till utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. (100 tkr beviljas) Dnr 2001/104-69
18. 02-06-14 Skrivelse från personalen vid förskolorna Visborgsstaden, Bullerbyn och Törnrosen ang förskolechefsorganisationen i södra Visby. Dnr 2002/005-60
19. 02-06-17 Länsstyrelsens beslut om bildande av Kulturreservatet Norrbys i Väte. Dnr 2001/158-26
20. 02-06-17 Skolverkets beslut i ärende angående skolsituationen för grundskolelever vid Eksta Skola, SV 51-2002:916. Dnr 2002/087-63
21. 02-06-18 Skolverkets skrivelse ang uppföljning av tillsynsbeslut (SV dnr 51-2002:2463) jämte förvaltningchefen Lars Danielsons svar. Dnr 2000/054-63
22. 02-06-19 Skrivelse ang handledning för specialpedagoger jämte t f förvaltningschef Per Westholms svar. Dnr 2002/
23. 02-06-19 Brev ang flyttning från Hablingbo skola till Havdhem skola jämte t f förvaltningschef Per Westholms svar. Dnr 2002/005-60
24. 02-06-19 Skrivelse ang tjänstetillsättning vid "Ekan" i Klintehamn jämte t f förvaltningschef Per Westholms och särskolechef J-E Erikssons svar. Dnr 2002/094-02

 

25. 02-06-19 Kf § 63. Omvärldsanalys 2002-2007
26. 02-06-19 Kf § 64. Budget 2003 och flerårsplan. Ramar
27. 02-06-19 Kf § 65. Personalpolitiska mål
28. 02-06-19 Kf § 66. Mål för god ekonomisk hushållning
29. 02-06-19 Kf § 70. Avgifter i förskolan
30. 02-06-19 Kf § 64. Avgifter i Kulturskolan
31. 02-06-19 Kf § 82. Avskaffande av kommunala stipendier inom skolan
32. 02-06-19 Kf § 85. Fyllnadsval, ny ersättare i BUN. (Carina Flodman-Andersson (v) ersätter Ann-Kristin Munter (v) i uppdraget som ersättare i BUN t o m utgången av 2002.
33. 02-06-24 Skrivelse ang förskolan Kotten jämte förvaltningschef Lars Danielsons svar. Dnr 2002/081-88
34. 02-06-24 Skolverkets beslut ang återkallande av godkännande och rätt till bidrag för en fristående särskola i Gotlands kommun. KS dnr 2000/0342-63
35. 02-06-26 TN § 175. Lokaler för införandet av allmän förskola samt förproj vid A7. (Uppdraget om förproj av förskola på A7 återtas)
36. 02-06-28 Skolverkets beslut vid genomförd tillsyn över utbildningen vid Donnergymnasiet i Slite, Gotlands kommun. Dnr 2002/040-64
37. 02-07-03 Skolverkets beslutsmeddelande om omfördelning av platser och extra platser för Kunskapslyftet 2002. Dnr 2001/124-69
38. 02-07-03 Brev från Lars Pettersson, Hablingbo, ang Hablingbo skola jämte t f förvaltningschef Per Westholms svar . Dnr 2002/111-63
39. 02-07-04 Skolverkets beslut om statsbidrag för Kunskapslyftet för verksamhetsåret 2001. (Avstämning) Dnr 2001/030-69
40. 02-07-04 Skolverkets skrivelse om ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna - reviderade planeringsramar för gymnasial vuxenutbildning.
41. 02-07-04 Skolverkets beslutsmeddelande om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna. (Avslag) Dnr 2002/073-65
42. 02-07-05 KSK-Upphandlarnas upphandling av skolskjutsar i Klinte norra rektorsområde.
43. 02-07-11&12 Skolverkets skrivelse ang uppföljning av tillsynsbeslut på Lännaskolan i Slite.
44. 02-07-18 Erbjudande från Västerås stad till Sveriges kommuner att utnyttja stadens utbud av utbildningar, jämte prislista.
45. 02-07-18 Brev från Anja Pettersson, Hablingbo, ang Hablingbo skola jämte t f förvaltningschef Per Westholms svar . Dnr 2002/111-63
46. 02-08-07 Förvaltningschef Lars Danielsons svar till Skolverket med anledning av tillsynsärende