§ 70 Remiss, ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola - Pippis Hemskola

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4826

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 70
Remiss, ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola - Pippis Hemskola

KS dnr 2002/0279-64
BUN dnr 2002/062-63
Skolverket har berett Gotlands kommun möjlighet att yttra sig över ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola - Pippis Hemskola. Kommunstyrelsen har anhållit om BUNs yttrande i ärendet. BUNs yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2002-09-10.

Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2000-07-29 lämnat förslag till yttrande, i vilket bl a anförs

En fristående grundskola som enbart erbjuder hemundervisning är motiverad endast under mycket speciella förhållanden och för elever med mycket speciella behov, och ett eventuellt godkännande från Skolverket bör kopplas till dessa villkor. Under förutsättning att så sker och att skolan kan visa att det pedagogiska konceptet kan utgöra "ett fullgott alternativ" tillstyrker Gotlands kommun att Pippis Hemskola godkänns och erhåller rätt till bidrag som fristående grundskola.

Arbetsutskottet hade föreslagit att förvaltningschef Lars Danielsons yttrande antages som BUNs svar på remissen.

Ledamoten Eric Martell yrkade att BUNs yttrande i ärendet skulle omarbetas såtillvida att BUN avstyrker att Skolverket godkänner den aktuella friskolan.

Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition: Den som vill rösta för arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej.

7 ledamöter röstade Ja och 4 ledamöter röstade Nej.

Följande ledamöter röstade Ja: Barbro Ronsten, Ilse Hallgren, Kjell Kuylenstierna, Krister Hultberg, Bo Lindström, Britt Ronsten och Eva Nypelius

Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Ylva Simander och Carina Flodman-Andersson. Barn- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat att förvaltningschef Lars Danielsons yttrande antages som BUNs svar på remissen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningschef Lars Danielsons yttrande antages som BUNs svar på remissen.