§ 69 Projektering av allmän förskolan, A7-området

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4825

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 69
Projektering av allmän förskolan, A7-området

BUN hade vid sitt sammanträde 2002-05-22 behandlat frågan om det framtida lokalbehovet för den allmänna förskola och därvid bl a beslutat inrätta en förskola på A7-området. Enligt beslutet skall förskolan byggas för 3 avdelningar och ersätta 4 st befintliga tillfälliga avdelningar i södra Visby (BUN § 02/45).

Tekniska nämnden hade 2002-05-29 beslutat att ge TF i uppdrag att genomföra förprojektering av förskolan på A7-området (TN § 02/127), men beslöt 2002-06-26 att mot bakgrund av budgetberedningens beslut om minskade investeringsmedel återta sitt tidigare beslut (TN § 02/175)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

BUN anhåller att tekniska förvaltningen fullföljer förprojekteringen av förskola på A7-området för byggnation i egen eller extern regi.