§ 68 Konsekvenser av kfm:s beslut om budget 2003

Utskrivet från: http://www.gotland.se/4824

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-08-26

§ 68
Konsekvenser av kfm:s beslut om budget 2003

Budgetberedningens förslag avviker från BUNs förslag till budget enligt nedanstående tabeller

(Investeringar resp driftbudget 2003).
INVESTERINGAR 2003
Återanskaffning Äskat Ks förslag
Datorer 1 085
"Klumpar" inkl utr allmän förskola 8 200
Elevmöbler 2 000
Gråbo,skolgård 300
IT-strategi 3 000
Säkerhet/handikapp/allergi
Hjälpmedel 125
Utrustning
Gråbohuset 800
Förskola A7 500
Säveprojektet 12 000
Gy särskolan 225
"Flöden"
Lokalanpassn elevtillsk 250 Tot: 15 000
 
Övrigt
Tjelvarskolan 2 100 Stryks
Tjelvarskolan 200 Stryks
Förskola A7 10 000 Stryks
 
Övriga bygg invest
Havdhem skola, kök 1 000
Havdhem sk, vind 2 000 3 000
Lännaskolan 7 200 3 000
Fole skola 400 400
Gråbohuset 5 700 5 700
Säveprojektet 34 800 34 800
Gråbohuset, särsk anslag 9 100
TOTALT 92 885 71 000

 

DRIFT 2003 Äskat Ks förslag
Allmän förskola 10 300 7 800
Ändrade volymtal 4 000 -
Flöden, gr sk -2 137 -2 100
Flöden, gy sk 2 287 2 300
Flöden, sär sk 1 610 1 600
Skjutsar, sär sk 420 400
Kost, sär sk 200 -
Löneutveckling > 3% 8 900 -
Städ, "Rent hus" 1 500 -
Garanterad und visn tid, gy 1 000 -
Lokaler, BO o gråbosko 1 994 2 000
Attraktiv skola 1 000 1 000
Säveprojektet 9 388 9 400
Havdhem, kök 50 -
Tjelvar skolan 300
Handikapphjälpmedel 100
Besparingsbeting, gy skolan mm -5 000
Kompletterande besparingsbeting -8 000
TOTALT 40 912 9 400

Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2002-08-20 föreslagit följande fördelning av resursen (15 mkr) för utrustning/inventarier:

Gymnasieskolan, etapp 3 11,0 mkr
Gråbohuset 0,2 mkr
Allmän förskola 1,0 mkr
IT-adm 1,0 mkr
Förskola A7 0,4 mkr
Renoverade möbler 0,4 mkr
Säkerhetsanordningar mm / centralt 1,0 mkr
Totalt 15,0 mkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till fördelning av resursen för utrustning/inventarier godkänns.

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att på vissa punkter komplettera ärendet för vidare behandling vid BUN-sammanträdet 2002-09-25.