BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47988

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 22
Alternativ till Fårö förskola efter dess stängning 2010-06-30

Dnr BUN 2009/201:63

En ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnades in 2009-10- 27.  Ansökan togs upp som information i BUN under november 2009. Sökande informerades om att ansökan måste kompletteras för att kunna handläggas inför beslut. Ingen komplettering har inkommit till förvaltningen, varför ansökan är vilande.
     
Vid BUN-sammanträdet 2009-10-28 informerade förvaltningen om erbjudande av barnsomsorg på Fårö till föräldrar som efterfrågar detta från 2010-01-01. Olika alternativ presenterades och BUN beslutade att ärendet skall tas upp inom ramen för internbudgetarbetet.
      
BUN AU 2009-11-13 föreslog BUN besluta att erbjuda fortsatt kommunal förskola på Fårö till 2010-06-30 samt att från 2010-07-01 erbjuda förskoleverksamhet på förskolan Sjöliljan i Fårösund samt erbjuda pedagogisk omsorg på Fårö till de föräldrar som efterfrågar detta från samma datum  
     
BUN beslut 2009-11-26. Efter votering beslutade BUN enligt AU:s förslag 2009-11-13 att verksamheten vid Fårö förskola upphör 2010-06-30. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag till finansiering av Fårö förskola under våren.
     
Frågan om finansiering behandlades på BUN AU 2010-02-10. Förvaltningen föreslog att det ev. underskottet för rektorsområdet skall ske med medel ur nämndens egna kapital. Arbetsutskottet beslutade att föreslå BUN att följa förvaltningens förslag till beslut
     
Februari 2010-02-17. Planeringen för avveckling av verksamheten pågår.

I nuläget föreligger inga alternativ till avveckling av verksamheten.

Yrkande:
Ledamot Eric Martell yrkade att nämnden ska avvakta verkställigheten av avvecklingsprocessen tills det finns ett fullgott alternativ till Fårö förskola.

Ordförande Lena Celion föreslog att nämnden står fast vid sitt tidigare beslut om att stänga Fårö förskola 2010-06-30.

Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition: den som vill rösta för ordförandes förslag röstar Ja och den som vill stödja ledamoten Eric Martells yrkande röstar Nej. 7 ledamöter röstade Ja och 6 ledamöter röstade Nej.

Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Inger Rosén, Gullvi Norrby, Eva Gustavsson, Simon Härenstam, Rolf Öström, Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Lena Eneqvist, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut