BUN § 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47986

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 24
Beslutsattestanter

Dnr BUN 2010/52:04

Enligt kommunens attestreglemente skall respektive nämnd besluta om attestanter. Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår Barn- och utbildningsnämnden att fastställa beslutsattestanter enligt följande:

1. Generella attestanter:
Ordförande Lena Celion
Skoldirektör Peter Molin
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

2. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:
Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.

3. Hävning av attesträtten
Skoldirektören bemyndigas att häva attesträtten för förordnade beslutsattestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

4. Kompletterande förordnanden
Ekonomichefen bemyndigas att under år 2010 på uppdrag av verksamhetsansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de förändringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut